INTEGRÁCIA EURÓPSKYCH KULTÚR

   Treba konštatovať, že proklamovaný cieľ európskej integrácie v oblasti kultúry v doterajšej praxi charakterizuje jednostranný a zúžený prístup obmedzený na vytváranie legislatívnych podmienok pre pasívne prijímanie zahraničného vplyvu najmä v mediálnej a osobitne v audiovizuálnej sfére.
   Historický obrat v integračnom procese znamená razantný prechod na pozíciu aktívnej, systémovej a recipročnej prezentácie celého spektra hodnôt slovenskej kultúry v medzinárodných bilaterálnych i multilaterálnych reláciách s osobitným dôrazom na euro-atlantický priestor. Všetky formy a komponenty medzinárodnej výmeny duchovných hodnôt je nevyhnutné sústrediť na zintenzívňovanie vzťahov jednotlivých tradičných európskych národných kultúr s vedomím organického kontextu slovanského spoločenstva, bez ktorého by bola panoráma európskej kultúry prinajmenšom neúplná a číra existencia slovenskej kultúry priam nemožná či aspoň krajne ohrozená.
   Proces zbližovania európskych kultúr nemožno umelo oddeľovať od ich vnútorného autochtónneho vývoja, ktorý sa podobne ako sama integrácia neodohráva vo vzduchoprázdne, ale v priamej i nepriamej závislosti od komplexnosti a účinnosti príslušnej inštitucionálnej základne. V tomto zmysle bude potrebné pružne doriešiť legislatívne rámce a urýchlene dobudovať funkčné mechanizmy na zabezpečenie optimálnych profesionálnych podmienok vzniku a šírenia pôvodných diel v niektorých segmentoch umeleckej tvorby - predovšetkým v dlhodobo materiálno-technicky nedostatočnej i cieľavedome deštruovanej sfére slovenskej literatúry - a to tak v domácom prostredí, ako aj v najširších medzinárodných súvislostiach.
   Jedným z možných praktických integračných nástrojov slovenskej kultúry je projekt pravidelnej komunikácie európskych tvorcov a vrcholových kultúrnych manažérov na báze cyklicky sa opakujúceho podujatia konferenčného charakteru organizovaného v Slovenskej republike z vlastných i európskych finančných zdrojov, ktorého súčasťou by bola vzájomná výmena názorov a skúseností, spojená s prezentáciou výsledkov aktuálneho kreatívneho procesu v jednotlivých oblastiach slovenského umenia (výstavy, koncerty, predstavenia, inojazyčné antológie súčasnej slovenskej literatúry atď.). Kľúčom k úspešnej integrácii slovenskej kultúry je spoznávanie a citlivý prenos konkrétnych optimálnych riešení príbuznej problematiky v porovnateľných málopočetných európskych krajinách (Dánsko, Chorvátsko a pod.).
   Osudový význam pre zachovanie a rozvoj národných kultúr má principiálna konštrukcia európskej integrácie. Jej koncepcia založená na kombinácii regiónov a nadnárodných štruktúr predstavuje mechanickú aplikáciu laboratórneho modelu, ktorá nemá oporu v historickom vývoji Európy, ani reálne šance na uskutočnenie. Presadzovanie tohto typu experimentu by viedlo k nepredvídateľným dôsledkom i nebezpečenstvu nenapraviteľnej eliminácie unikátnych kultúrnych fenoménov. Prirodzenejšou a životaschopnejšou alternatívou je vytváranie federácie národných štátov a dynamická kooperácia národných kultúr, pretože tieto civilizačné substancie majú v Európe silnú tradíciu i výraznú perspektívu.

(Autor je tajemník Spolku slovenských spisovateľov)

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)