REVITALIZÁCIA LITERÁRNEJ TRADÍCIE

   Popredný slovenský amerikanista Ján Bajánek sa v krátkom časovom rozpätí prihovoril záujemcom o umelecky ambicióznu literatúru dvoma pozoruhodnými knižnými publikáciami - zbierkou básní v angličtine Drops of Rain (Retaas, Bratislava, 2002) a vedeckou monografiou AMERICKÁ LITERATÚRA 20. STOROČIA: MODERNIZMUS A POSTMODERNIZMUS (Retaas, Bratislava, 2002), v ktorej interdisciplinárnym spôsobom skúma súvzťažnosť literárneho, kultúrneho, civilizačného a sociálneho vývoja v ich vzájomných mnohoaspektových koreláciách.
   Vzhľadom na aktuálny pohyb v euro-americkom duchovnom a spoločenskom priestore, ktorého organickou súčasťou je aj Slovensko, má predmet autorovho záujmu veľa styčných bodov, analogických súvislostí, zhodných súradníc i trecích plôch s našimi imanentnými estetickými kritériami, s naším vnútorným hodnotovým procesom, ktorý prirodzene podmieňuje postupné presúvanie ťažísk vlastných myšlienkových a kreatívnych úsilí.
   Autor reflektuje vývinový kontext modernizmu a postmodernizmu na pozadí morálnych a existenciálnych krízových situácií vo vymedzenom dejinnom úseku a spontánne i racionálne odôvodnene kladie dôraz na analýzu podnetov vychádzajúcich z prevratných zmien stavu americkej civilizácie a celého transatlantického civilizačného okruhu na konci 80. rokov nedávno uplynulého storočia.
   Miestnym tvorivým oneskorencom, ktorí sa úpenlivo usilujú dodatočne naskočiť na zdanlivo svetový vlak, ktorý im už dávno ušiel, prináša vo východiskových analýzach, priebežných syntézach i záverečných zisteniach veľa presvedčivých dôkazov o tom, že v skanzene ich meškajúcich hláv a v ich podporných parafolkórnych slovenských akademických laboratóriách skutočne už minimálne desaťročie nadšene objavujú nielen dávno objavené, ale i pred časom odumreté.
   Tvorivé impulzy modernistických tendencií a postmodernistických trendov autor komplexne a konzekventne vníma v civilizačných rámcoch transatlantického prostredia a vo vzťahu k jeho sukcesívnym metamorfózam. Vývojový oblúk americkej literatúry 20. storočia, kontinuitu amerického modernizmu a postmodernizmu náležito koreluje s narastajúcimi prejavmi a symptómami krízy etiky, poznania a umeleckej autenticity. Erupcia americkej postmodernistickej línie vrcholí v tvorbe Beat Generation, v experimentálnej metapróze a v novom žurnalizme. Uzavretie tejto kapitoly literárneho vývoja autor symbolizuje dielom Toma Wolfa (narodeného v roku 1931) The Bonfire of the Vanities (Ohňostroj márnosti, 1987).
   Výsledky autorovej originálnej bádateľskej činnosti umožňujú nahliadnuť aj do útrob živého literárneho organizmu súčasnosti a predvídať alternatívy nových kreatívnych výbojov amerického písomníctva, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou i osudovou nevyhnutnosťou čerpať podnety z prechodne opusteného centrálneho prúdu predchádzajúcich serióznych umeleckých úsilí. Povzbudzujúcim znamením hodnotovej a metodologickej revitalizácie americkej literárnej tradície je návrat k jej existenciálnej autenticite, žánrovej pestrosti a štýlovej rozmanitosti.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)