ČO NA SLOVENSKOM SRDCI, TO NA ANGLICKOM JAZYKU

   Slovenského autora Jána Bajánka ako správneho amerikanistu svrbí anglický jazyk. Preto sa nemožno čudovať, že v básnickom debute DROPS OF RAIN (Retaas, Bratislava 2002) provokatívne prehovoril rečou, ktorú už celé desaťročia profesionálne používa rovnocenne so svojou materčinou. Nemenej provokatívnou otázkou ostáva, či slovenský básnik píšuci po anglicky, nájde vo svojej vlasti dostatok po anglicky čítajúcich čitateľov. Knižka však tým, čo má na slovenskom srdci i na anglickom jazyku, evidentne smeruje do širších, presnejšie povedané najširších, teda celkom globálnych intercivilizačných komunikačných priestorov a internacionálnych literárnych kontextov. Rodák z Bytče v roku 1978 ukončil univerzitné štúdium diplomovou prácou na tému Hrdina a veľkomesto v americkej literatúre 60. rokov, doktorát filozofie získal v oblasti teórie vyučovania anglického jazyka a literatúry, kandidátom vied sa stal na základe dizertačnej práce venovanej komplexnému prístupu k riadeniu jazykovej prípravy vedeckých ašpirantov Slovenskej akadémie vied v anglickom jazyku a v súčasnosti je účastníkom habilitačného konania na tému Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus.
   Fenomenálny znalec angličtiny od vlastných profesionálnych začiatkov využíva mimoriadne jazykové schopnosti obrazne i doslova na najvyššej diplomatickej úrovni. Už v 80. rokoch pôsobil ako riaditeľ knižnice Veľvyslanectva USA v Prahe, kde sa zameriaval aj na rozvíjanie kultúrnych a spoločenských vzťahov so Slovenskou republikou a jej predstaviteľmi. V tomto období získal oficiálne uznanie Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických za prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce. Začiatkom 90. rokov sa stal poradcom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre zahraničné veci a odvtedy zastával celý rad významných pozícií, v rámci ktorých získal veľa ďalších praktických inštitucionálnych skúseností z oblasti medzinárodných vzťahov. V súčasnosti vedie vlastnú spoločnosť Business Communication, je viceprezidentom spoločnosti Gratex International, zahraničnopolitickým poradcom podpredsedu Národnej rady SR a predsedu ANO Pavla Ruska a popri tom sa venuje aj vedecko-pedagogickej činnosti ako vedúci sekcie amerikanistiky na Katedre anglického jazyka a literatúry PF UK.
   Literárne poučený básnik implicitne i explicitne prezentuje súradnice vlastných kreatívnych úsilí, ktoré nevdojak i programovo vkladá do mozaiky etablovaných estetických tendencií, aktuálnych formálnych výbojov i globálne renomovaných autorských osobností. V tvarovo i myšlienkovo pomerne rôznorodo koncipovaných básniach rezonujú napríklad medzikultúrne odkazy typu: "In the sublime moments / Of growing intimacy, we would talk about / Anna Karenina, the essence of love, a sense of live, / Walt Whitman, D. H. Lawrence, envy Tolstoy, / Dostoevsky, eternity, H. D. Thoreau..." V protiklade so širšie koncipovanými poetickými projektmi kontrastujú úsporné lyrické miniatúry, medzi ktorými sa osobitne vyníma text venovaný legende Beat Generation: "Jack Kerouac / Tell me / How did you / Grow / Dying?"
   V niektorých textoch autor prejavuje sklon k automatickému záznamu spontánneho prúdu vedomia, čo možno tiež pokladať za vývojovo posunutú interliterárnu alúziu svojho druhu. Uprednostňovaním abstraktných výrazových prostriedkov pred zmyslovo-konkrétnou imaginatívnosťou, ako aj občasným exponovaním historických reálií a pojmov publicistickej proveniencie autor zavše smeruje k hraniciam žánrovej a druhovej fúzie.
   Kniha Jána Bajánka Drops of Rain vstúpila do života v Bratislave, hoci svojím jazykom i literárnou interkontextuálnosťou sa na prahu éry globalizácie cieľavedome prihovára univerzálnemu čitateľovi, žijúcemu kdekoľvek na planéte Zem, ktorý zdieľa angličtinu ako nástroj celosvetovej komunikácie a v ktorom rezonujú euro-americké či transatlantické kultúrne súvislosti. Básnická tvorba odborníka na medzinárodné vzťahy teda začala plniť svoju diplomatickú misiu sui generis. Zaželajme vyslankyni slovenskej poézie veľa úspechov pri postupnom prenikaní do povedomia vnímateľov, ktorí sú prvý raz konfrontovaní s novou kategóriou Slovak Poetry in English.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)