TAJEMSTVÍ KOMIČNA ODHALENO?

   Komickými jevy, humorem se sice zabývá samostatný vědní obor, avšak komično se vyskytuje i v nejrůznějších oblastech lidského konání, takže existuje jen velice málo oblastí, které by neměly s komičnem žádné styčné body. Vždyť i nejvážnější obory jsou díky lidem, kteří v nich působí, úrodnou půdou pro vznik komična. Proto může kniha Jana Orlického ZÁHADY KOMIČNA (s podtitulem Teorie komična, vtipu, gagu a smíchu, nakladatelství Futura Praha, 2003, 264 stran) vzbudit zájem nejen u odborníků, ale i u leckterého laického čtenáře.
   Je potěšující, že právě v České republice vychází významný spis o teorii komična, jež je právem považována za jednu z nejtěžších vědních disciplín. Kniha si mimo jiné ukládá neobyčejně obtížný úkol: odborným, ale každému čtenáři srozumitelným způsobem objasnit odedávna hledanou podstatu komična a vypracovat jeho definici, jež by byla platná pro všechny komické jevy bez výjimky, ale zároveň nezahrnovala žádný nekomický jev.
   Dosavadní definice, pokud nebyly přímo nesprávné, byly více či méně neúplné. Celá řada autorů dokonce soudila, že se komično nedá vůbec vysvětlit. K takovému názoru se přiklonil například i náš vynikající umělec Jiří Voskovec.
   Autor uvádí myšlenky nejvýznamnějších badatelů o komičnu od starověku až po moderní dobu, a to včetně různících se odpovědí na základní otázky. Čtenář tak má možnost porovnávat rozmanitá a někdy dokonce protichůdná řešení daných problémů, takže si může snáze vytvořit vlastní názor. Z nositelů slavných jmen, kteří mají své místo v dějinách teorie komična, jmenuje autor tyto: Aristoteles, Johannes Keppler, G. F. Lessing, Friedrich Schiller, G. W. Hegel, Stendhal, Charles Baudelaire, Charles Darwin, Arthur Schopenhauer, Sigmund Freud, Henri Bergson, Charles Chaplin a Marcel Pagnol.
   Seznamuje nás však i s řadou významných teoretiků komična, kteří se na rozdíl od právě jmenovaných nestali proslulými i v jiných oborech, např. ve filozofii, literatuře či filmu.
   Vedle vpravdě objevné kapitoly o podstatě komična patří k nejzajímavějším částem kapitola o třinácti hlavních názorových proudech ve vysvětlování podstaty komična, kapitola o rozličných podmínkách, které působí příznivě na vznik komického pocitu, anebo naopak jeho vzniku brání, kapitola o třinácti hlavních názorových proudech ve vysvětlování podstaty komična, kapitola o rozličných podmínkách, které působí příznivě na vznik komického pocitu, anebo naopak jeho vzniku brání, kapitola o devíti technikách komična, tj. o procesech (respektive postupech), kterými vzniká (respektive je záměrně vytvářeno) komično a dále kapitoly o vtipu, které vysvětlují, co to je vtip, z jakých částí se skládá, jaké druhy vtipu známe a jak se uplatňují techniky komična při »vyrábění« vtipu. V jedné z těchto kapitol je též objasněno, jakou společenskou roli vtipy hrají. Kapitoly o gagu poučeně, ale nově analyzují tuto svéráznou formu komického umění. Kapitoly o smíchu odpovídají na otázky co je smích, čím se od sebe podstatně liší jeho různé druhy, a to nejen svou povahou, ale i svým původem a funkcí. Popsán je zde v krátkosti i historický vývoj včetně jeho proměn v prehistorii i historii lidstva, tj. od radostného smíchu až ke smíchu vyvolanému komickým pocitem.
   Záhady komična chtějí také sloužit profesionálům i laikům jako pomůcka pro jejich záměrné vytváření komična nejrůznějšího druhu (komično v řeči, jednání, myšlení, malířství, hudbě, architektuře atd.) Kniha obsahuje celou řadu objevných filozofických a psychologických názorů, ale navíc znamená i důležitý krok směrem k vytvoření dosud nikde neexistující učebnice humoru.
   Za zmínku stojí i to, že autor uvádí k nejrozmanitějším druhům komična více než čtyři sta krátkých humorných ukázek.
   Mám-li shrnout své hodnocení, musím se tázat, jaké cíle si autor vytyčil: Konečně vypracovat v návaznosti na díla nejvýznamnějších teoretiků úplnou definici komična, ukázat, jak se tato definice konkrétně připravovala a utvářela v průběhu staletí, vyjmenovat všechny podmínky nutné pro vznik komična, vysvětlit, jakými způsoby (respektive postupy) komično vzniká (respektive je záměrně vytvářeno), odhalit »záhady« nejen všeobecného komična, ale i vtipu, gagu a smíchu.
   Po důkladném prostudování knihy a po srovnání s příslušnými českými i zahraničními publikacemi jsem dospěl k názoru, že se autor zhostil svého úkolu úspěšně.

   Knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře za 125 Kč

Autor: I. L. Ronaj


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)