NITRIANSKI MYSLITELIA GLOBÁLNEHO VÝZNAMU

   Produktom dlhoročnej systematickej spolupráce pozoruhodného nitrianskeho intelektuálneho tria, ktoré tvoria vynikajúci literárny vedec prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., popredný archeológ prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., a legendárny popularizátor vedeckého poznania Laco Zrubec, je ich spoločná publikácia METAMORFÓZY ČLOVEKA (Garmond, Nitra 2006).
   V úvodnej časti autori zhodne konštatujú, že dielo vzniklo ako vyústenie ich autentických diskusií zameraných na tému človeka, ktorý je sám pre seba tajomstvom, povzbudzujúcim i skľučujúcim prekvapením nielen od najstarších čias po súčasnosť, ale aj v dimenziách predpokladaných scenárov ďalšieho možného vývoja ľudskej individuality, rozmanitých ľudských skupín a ľudstva ako celku. Zo spontánnych osobných rozhovorov pôvodne vznikla idea povzdychov o človeku, ktorú neskôr nahradili racionálne reflexie ľudskej prirodzenosti i nadprirodzenosti, aby napokon kolektívne autorské úsilie nadobudlo prezentovanú podobu vedeckého skúmania kľúčových evolučných aspektov vesmíru, prírody, spoločnosti a vlastného predmetu publikovaných štúdií, teda rozumných bytostí - podľa teologických koncepcií - stvorených na obraz Boží.
   Archeológ a historik s medzinárodným renomé Jozef Vladár vo svojom atraktívnom a inšpiratívnym príspevku Metamorfózy človeka v rode využíva široké inštrumentárium poznatkov, metód a skúseností, v ktorých zúročuje bohatú profesionálnu prax prameniacu najmä z bádania vo sfére pravekého a včasnodejinného vývoja a osobitne v segmente výtvarných a urbánnych prejavov na území Slovenska v európskom historickom kontexte.
   Populárny a rešpektovaný spisovateľ, básnik, esejista, scenárista, divadelník, autor literatúry faktu a publicista Laco Zrubec v brilantnej eseji Metamorfózy človeka v národe produktívne využíva a pútavo rozvíja výsledky originálneho výskumu slovensko-maďarských vzťahov, starších i moderných slovenských národných dejín a slovenskej národnej kultúry v koreláciách s komplexným civilizačným pohybom.
   Na Slovensku i v zahraničí uznávaný literárny vedec Andrej Červeňák sa vo svojej podnetnej štúdii Metamorfózy človeka v ľudstve opiera o svoju prevratnú esteticko-antropologickú koncepciu a cieľavedome exploatuje výdatný myšlienkový potenciál odbornej reflexie ruskej a slovenskej literatúry v rozhodujúcich komparatistických a semiotických súradniciach globálnych duchovných tendencií i sociálnych trendov.
   V súlade s najdôležitejšími súčasnými slovenskými mysliteľmi Štefanom Murínom a Jánom Tužinským sa publikácia dotýka aj prelomovej otázky, či ľudský mozog slúži človeku, alebo naopak človek slúži svojmu mozgu ako jeho periféria. Autori kladú celý rad ďalších závažných otázok a naznačujú ešte viac možných odpovedí. Je zrejmé, že človek zostane sám pre seba najväčšou záhadou aj v budúcnosti, ak ešte nejaká budúcnosť bude, alebo ak v budúcnosti ešte bude nejaký človek, ktorého perspektívu najväčšmi ohrozuje on sám svojimi čoraz dômyselnejšími (seba)zničujúcimi technickými prostriedkami. V tomto posolstve spočíva aj základný zmysel zaujímavého, sugestívneho a intelektuálne obdivuhodného diela. Vízia harmonického spolunažívania ľudstva ako celku naďalej ostáva len vytúženým želaním a nedosiahnuteľným snom najosvietenejších duchov usilujúcich sa intuitívne i racionálne preniknúť k podstate všetkého cez labyrint premenlivých javov, optických klamov, horúčkovitých predstáv, ale aj - a predovšetkým - prvkov a systémov vedeckého poznania.


Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)