Z ÚSVITU POLITICKÉHO SYSTÉMU

   Unikátna publikácia NÁZORY ĽUDOVÍTA ŠTÚRA NA ŠTÁT A PRÁVO (Procom, Bratislava 2005), ktorá začala vznikať v autorskej spolupráci prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc., s jeho dnes už nežijúcim kolegom doc. JUDr. Františkom Červeňanským, CSc., prináša objavný pohľad na kľúčovú osobnosť formovania slovenského národného povedomia. Doterajšia literatúra venovaná rozličným stránkam života a pôsobenia Ľudovíta Štúra sa orientovala najmä na jeho jazykový a kultúrny odkaz v procese národnej emancipácie Slovákov.
   Autori sa cieľavedome vzdialili od tradičného klišé pri hodnotení historického zástoja Ľudovíta Štúra, s profesionálnou dôslednosťou sa sústredili na zdokumentovanie, spracovanie, analýzu a sprístupnenie originálnych prameňov manifestujúcich Štúrovo politické, filozofické, štátoprávne a sociálne myslenie. Organicky včleňujú teoretické východiská a praktické aktivity Ľudovíta Štúra do kontextu demokratizačných a modernizačných úsilí v európskych a globálnych dimenziách dejinného pohybu, v ktorom zaujíma signifikantnú pozíciu Francúzska revolúcia.
   Dielo je kompozične usporiadané do troch hlavných častí, ktorých nosnú zložku predstavujú vlastné vedecko-výskumné a popularizačné výkony autorov. Poprední odborníci postupne reflektujú východiská Štúrovej sociálno-politickej orientácie, základné otázky národnej filozofie a jej aplikácie na slovenské podmienky, miesto štátu v programovej koncepcii Ľudovíta Štúra, význam práva v jeho myslení, vplyv revolučných udalostí 1848- 1849 na ďalšie profilovanie jeho názorov, chronológiu Štúrových najdôležitejších aktivít a upozorňujú na aktuálnosť Štúrovho myšlienkového dedičstva pre proces pokračujúceho modelovania politického, právneho a sociálneho systému.
   Kniha obsahuje aj bohatý poznámkový aparát, v dokumentárnej časti reprodukuje osemnásť autentických historických dokladov a obrazová zložka pozostáva z dvadsiatich ôsmich fotografií ilustrujúcich konkrétne etapy Štúrovho účinkovania vo verejnom živote.
   Vzhľadom na jedinečný charakter a vysokú profesionálnu úroveň má prezentovaný knižný projekt predpoklady stať sa neodmysliteľnou pomôckou najmä študujúcej mládeže, ale aj pedagógov, výskumníkov, politikov i širšieho okruhu čitateľov zaujímajúcich sa o mapovanie doterajších sociálno-politických paradigiem a o ich pokračujúce dotváranie.
   Hodnotná publikácia z pera Jaroslava Chovanca a Františka Červeňanského objektívne prispieva k adekvátnemu zrkadleniu dôležitých rozmerov našej národnej, politickej a sociálnej emancipácie a na jej základe k otváraniu ďalších možností sústavného zdokonaľovania modernej demokratickej slovenskej štátnosti v kontexte rozhodujúcich atribútov určujúceho dejinného vývoja a podmieňujúcich medzinárodných vzťahov.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)