Sluníčko pomocníkem

   Bylo velmi udýchané sobotní odpoledne, navíc letošní poslední dubnové. Nebýt životadárného sluníčka, nemohli by členové literárního sdružení Vzdorospolek, pořadatele čehosi, o čem z deseti milionů občanů České země má zdání sotva pár stovek lidí, snad ani dotáhnout do konce 6. ročník soutěže O českou báseň roku 2009.
   Soutěž samotná není hlavním smyslem daného díla, je pouze nástrojem k naplnění důležitého cíle, jímž je cesta soudobého českého básnictví za širším počtem čtenářů. Totiž posledních pár desetiletí na toto slovesné odvětví hledí většina lidí skrze prsty. A přitom se v básních ukrývá tolik nádherného, tajemného, bouřlivého, vtipného apod., že to ani slovy nelze zachytit.
   Stříbrná bula představuje putovní cenu v rovině veřejné, na jejímž podstavci rok co rok přibývá štítek se jménem tvůrce básně (prvně 2004), která oslovila nejvíce čtenářů ročenky Pár střípků. Do ní může přispět každičký človíček tepající verše. Proto již před léty přišla domluva Vzdorospolku s úřady a společnostmi, aby všechny přihlášené básně vyhodnotili dle daného klíče předem určení odborníci. Na základě jejich práce, která je označována jako rovina odborná, se otisknou ty lépe ohodnocené, protože sbírka není nafukovací a vše se do ní nevejde. A pro tu nejlépe hodnocenou je už konečně zhmotněna putovní Zlatá bula. Byly pouhé dva dny na její dopracování z polotovaru převzatého z rukou kutnohorské výtvarnice Jitky Jelínkové. Sluníčko urychlilo schnutí několika vrstev barev a laků na keramickém svitku zbarveném dozlatova a stalo se jedním z nejvýznamnějších pomocníků Jiřího Bruthanse a Stanislava Crkala, pořadatelů České básně roku.
   Do šestého ročníku přihlásilo 88 tvůrců 298 básní. Tyto příspěvky, pochopitelně bez jmen básníků, vyhodnotilo v loňském březnovém předkole sedm odborníků samostatně a nezávisle na sobě. Jmenovaly je Obec spisovatelů, Unie českých spisovatelů, Literární noviny, Písmák, LiTerra a město Kutná Hora. K otištění do Pár střípků 2009 vybrali 89 dílek od 50 básníků.
   Bohužel, celková úroveň přihlášené tvorby není špičková, většímu počtu vypracovanějších básníků brání v účasti na Stříbrné bule ješitnost. Ano, ješitnost poráží Vzdorospolek na hlavu a výhledově to nebude jinak. Proč? Aby se nastavila všem básním stejná startovní čára, zveřejňují se v ročence básně nepodepsané. Jména tvůrců se odhalí zpětně až v následující ročence. Mnozí se prostě svého jména pod svou básní na pár měsíců nevzdají ve prospěch všech a hledí pouze na svou jedinečnost. (Koneckonců touto vlastností oplývají i ti naprosto nevypracovaní, pro změnu s kostrbatými rýmy či omezeným slovníkem.)
   Přesto přese všechno nejsou všichni jatí ješitností, čili i perly českého básnictví je možné ve sbírce objevit; obzvláště mezi ně patří vítězné básně od odborníků. Přesné výsledky v rovině odborné jsou utajeny až do konce, aby čtenář nebyl ovlivněn při svém veřejném hodnocení. Konec tedy nastal letos 24. dubna v Přelouči v galerii U Kotýnků naproti Občanské záložně, kde se všechny výsledky zveřejnily.
   Šestý ročník opanovala Jana Brnušáková z Hostomic pod Brdy s básní Svítání. Shodou okolností převzala putovní Zlatou bulu z rukou Petra Petříčka z Hořovic, který předchozí ročník 2008 vyhrál s básní stejného názvu - Svítání. Letos na tohoto básníka »zbylo« pouze druhé místo za báseň Kouzlo času, třetí místo náleželo Haně Polatové z Chrástu u Plzně s básní /Ne/schopnost sebekritiky, čtvrté získal Marek Řezanka z Prahy za Noční pláč.
   V rovině veřejné jsou básníci rozdělováni do dvou věkových skupin do 30 a nad 30 let a rozhodují o nich hlasy čtenářů. Každým rokem přibývalo hlasujících, ale v šestém to bylo jinak. Snad se projevila hospodářská tíseň, snad neschopnost pořadatelů, snad nevstřícný přístup zapojených básníků, to nechť určí dějiny. Každopádně loňských 99 čtenářů rozhodně nepřevýšilo letošních 42 a lze otevřeně hovořit o znehodnoceném veřejném hlasovaní. I tak se dalo sestavit přesné pořadí obou skupin:
   Do 30 let – 1. místo Iva Horáková z Pardubic s básní Strom (12 hlasů), 2. místo Lucie Chudobová z Kutné Hory s básní Jarní (9 hlasů), 3. místo Hana Kaprová z Velkých Popovic s básní Hvězdy (8 hlasů).
   Nad 30 let – 1. místo Věra Vejnarová z Čáslavi s básní Zadrž, podzime (12 hlasů), 2. místo Věra Vaďurová z Prahy s básní Podzimní okouzlení (10 hlasů) 3. místo Hana Polatová z Chrástu u Plzně s básní Štěstí (7 hlasů) – za dobu trvání soutěže O českou báseň roku tato básnířka jako jediná oslovila v jednom ročníku odborníky i veřejnost, nikoliv však se stejným příspěvkem. V podstatě opačné pohledy veřejnosti a odborníků se Vzdorospolku podařilo prokázat přesnými výsledky, které pro rozsáhlost nelze tady zaznamenat, ale můžete si je nalézt na el. stránkách http://vzdorospolek.wz.cz. Opět mnohým dělá potíže zamyslet se nad rozdílnými výsledky mezi veřejnou a odbornou rovinou. Daleko snadnější je odsoudit Vzdorospolek za umožnění hlasování veřejnosti a dání prostoru k vyjádření se na soudobou českou básnickou tvorbu. Není namístě se zeptat, co jsou básně bez čtenářů?
   Putovní Stříbrná bula je jen jedna a dostává ji ten, kdo získá nejvíce hlasů. Jak jste si všimli, obě vítězky jich mají stejně – 12. V tomto případě se dala přednost nové tváři Ivě Horákové, protože Věra Vejnarová již má jeden štítek se svým jménem na podstavci Buly z roku 2007.
   Za město Přelouč předal básníkům na třetích místech dárkové balíčky místostarosta Ivan Moravec, což zároveň představovalo pomyslnou tečku za tříletým přeloučským hostováním Stříbrné buly. Bohužel, očekávání pořadatelů po přestěhování z rodné Kutné Hory nebylo během těch tří let ani jednou naplněno rozhlasovým či televizním přenosem, které si vítězné básně rozhodně zaslouží. Přednes nejlepších veršů celostátní soutěže do zdi – pravda, velké zdi divadelního sálu v Občanské záložně – zcela shazuje i tu nesmírnou práci kolem celého díla. Zhostí se někdy nějaké město zodpovědně této úlohy po dočasném útočišti v Pardubicích?
   Síly Vzdorospolku jsou omezeny, přesto dovedl přichystat pár doprovodných záležitostí. Jeho pozvání neodmítla význačná básnířka Hana Hadincová z Mladé Boleslavi a opět jako vloni přednesem své tvorby zpestřila slavnost. Z Přelouče se posléze »hlavní stan« přesunul do Čáslavi na příjemnou zahrádku staronové vítězky v rovině veřejné Věry Vejnarové a jejího manžela Lubomíra Vejnara. Bylo to předem smluvené i s ubytováním, pochopitelně aniž by kdo věděl, jak se paní Vejnarová umístí. Ještě téhož dne si někteří účastníci Stříbrné buly obhlédli místní památky.
   A nebylo to všechno. Druhý den se pokračovalo v Kutné Hoře, mj. sídle stálého sponzora knihkupectví U Stříbrného groše, které každoročně věnuje knižní dárek vylosovanému čtenáři (letos Jiří Sládek z Prahy). Ve městě stříbra jen pro nás připravili dva zajímavé výklady tamních dějin již zmíněná výtvarnice paní Jitka Jelínková a průvodce muzea Hrádek pan Stanislav Vidlák s laskavým souhlasem paní ředitelky Světlany Hrabánkové. Výprava byla ukončena v kostnici. Jak jinak...
   Musíme připomenout, že 7. ročník soutěže O českou báseň roku 2010 je v plném proudu. Nyní je už v tiskárně nová ročenka Pár střípků 2010 a začátkem léta by měla spatřit světlo světa slavnostním křtem pravděpodobně v Praze. Bylo do ní vybráno 70 básní od 42 tvůrců z celkových 285 básní od 83 přispěvovatelů. Po prvním půltuctu ročníků zcela mění vzhled své obálky, tak snad se zcela změní i počet hlasujících čtenářů, kvůli kterým vznikla. Budete to právě vy a vaše okolí, kdo napomůže toto dílo zachovat při životě svými hlasy? Objednat Střípky za lidovou cenu si můžete na již zmíněných el. stránkách Vzdorospolku či na adrese uvedené na konci článku. Hlasovat lze až do 31. října 2010, o měsíc později se zveřejní výsledky v Pardubicích. Čas a místo se posunuly už do podzimní části kvůli navázané spolupráci České básně s Uměleckým maratónem Východočeského střediska Obce spisovatelů.
   Závěrem je nutné napsat, že sběr nových básní do 8. ročníku soutěže O českou báseň roku 2011 končí 31. ledna 2011. Zájemci nechť svou tvorbu s udáním své adresy, telefonu a ročníku narození posílají nejlépe už během roku na: vzdorospolek@centrum.cz (předmět Stříbrná bula). Nemáte-li možnost přes »síť« (internet), pak básně zasílejte strojopisem v jednom vyhotovení na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01 (heslo Stříbrná bula); případné dotazy rád zodpoví jednatel Jiří Bruthans na tel.: 774 982 924.
   Rozloučíme se větou ze svitku na Zlaté bule, kterou řekl nesmrtelný Alexandr Sergejevič Puškin: Nikde nenajdete poesii, jestliže ji nenosíte v sobě.


   Vítězná báseň roviny odborné:

   Svítání
   JANA BRNUŠÁKOVÁ
   Kočičí stopou potichu se plíží
   klíčovou dírkou protáhl se sen
   na okenní římse – ráno na refýži
   zachvěním křídel čeká na povel

   Kapička rosy projde ouškem ze skla
   introit barev dům změní v chrám
   pod stínem noci křížová je cesta
   ze tmy svítá pozlacený rám

   Cosi vzhůru stoupá ze dna slitování
   jiskrou světla požár dne se vzňal
   za šedivou zdí se stará vrba sklání
   ptačí flétnou zkouší madrigal   Vítězná báseň roviny veřejné:

   Strom
   IVA HORÁKOVÁ
   Pohleď na strom, jenž k obloze se vzpíná
   Pohleď na jeho větve, jimiž svět objímá
   Pohleď na jeho listy, jež hrdě ve větru vlají
   Pohleď na ty děti, které si v jeho stínu hrají

   Pohleď na strom a v očích měj něhu
   Jen si ho představ – oděný ve sněhu
   Pohleď na ty barvy, kterými se chlubí,
   a ucítíš, jak smutky v lidské duši hubí

   Pohleď na strom a náladu ti hned zvedne
   To, co se zdálo černé, pomalu šedne
   Pohleď na strom – pak obejmi jeho dřevo pevné
   stůj tiše a slavík ti na ruku sedne

   Pohleď na strom a ve stínu jeho koruny si lehni
   Přemýšlej o životě a ani se nehni
   Pohleď na strom a čas se zastaví
   Pohleď na strom a minulost se napraví

   Pohleď na strom a najdeš Života smysl
   Pohleď na strom a už ti nic negativně neovlivní mysl
   Pohleď na strom, jak tu pevný a vysoký až k nebi vyrůstá
   Pohleď na strom a uvidíš sebe – vytrvalého člověka

Autor: JIŘÍ BRUTHANS


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)