Plážovníci na počátku 21. století – studie kulturně antropologická

   Během tohoto léta jsem byl účasten nevšední události. Strávil jsem několik hodin na březích moře, leže na veřejné písčité pláži.
   Čtenáři, který pravidelně navštěvuje mořská letoviska, se jistě označení „nevšední událost“ bude zdát poněkud nadnesená, ale vycházím z faktu, že všední a nevšední událost je výrazem ryze subjektivním. Většina smrtelníků považuje za nevšední událost například řízení letadla, ne tak piloti, dále můžeme vzpomenout astronauty a lety za hranice atmosféry, nebo speleology a cesty pod zem, a co teprve Američané a vedení válek! Skutečně, co je pro někoho každodenním chlebem, je pro jiného výběrovým kaviárem z mořských hlubin. Z těchto důvodů mohu o svém pobytu na klasické mořské písčité pláži hovořit jako o nevšedním zážitku, neboť, jak by řekl imaginární indiánský náčelník nebo antický filosof, „Uplynulo již drahně vod, co jsem nebyl na pláži“. Chci se tak podělit o zkušenosti nabyté tímto zážitkem a přispět k širší orientaci čtenářstva v této problematice. V následujících řádkách bych proto chtěl možné budoucí návštěvníky pláží připravit na proces „plážování“, kterýžto pro nás vnitrozemce obnáší mnohá tajemství a úskalí.
   Po hlubší úvaze a několika tempech v Atlantiku jsem dospěl k závěru, že provedu to, čemu sociologové říkají zúčastněné pozorování. Jako součást plážového kolektivu jej budu i pozorně studovat a přinesu tak dalším generacím vhled do problematiky plážovnictví na počátku jednadvacátého století.
   Pláž, na níž jsem měl to štěstí pobývat, měla svá specifika, protože byla pláží městskou, na které se mezi klasickými návštěvníky občas vmísí i návštěvníci z ulic města. Ti pak dotvářejí celkový kolorit zkoumaného místa. Během odborného pozorování jsem návštěvníky, dle moderních vědeckých metod, rozdělil do kategorií a skupin, což umožňuje přehledněji deklarovat závěry mého empirického výzkumu. Jednotlivé kategorie i s jejich základními charakteristikami nyní předkládám odborné i laické veřejnosti.
   Značnou část návštěvníků pláže tvoří tzv. Architekti, což jsou osoby, které většinu času tráví budováním rozličných staveb. Tato skupina má dvě subkategorie: Prvním typem jsou „Architekti stavící z písku“, kde dominují jedinci nižšího věku i vzrůstu a jejich výtvory nesou často rysy romantismu. Miniatury hradů, z nichž se postupem dne vlivem povětrnostních podmínek stávají romantizující zříceniny. Převládajícím slohem je zde raná gotika s masivními válcovitými věžemi a masivními valy. Někteří architekti tohoto typu se pouštějí i do moderních industriálních projektů, které mají většinou za cíl odolávat nezdolnému přílivu. Druhou subkategorií ve skupině Architektů jsou „Architekti pracující s importovaným materiálem“. Zde naopak převládají starší spoluobčané, kteří se za pomoci donesených slunečníků, dek, křesílek a košíků snaží vybudovat na rozlehlé pláži intimní oblast domácího obývacího pokoje. Hlavní úskalí jejich snahy spočívá především ve větru a sousedech, kteří v nestřežené chvíli procházejí přímo skrze staveniště.
   Další kategorii návštěvníků pláže tvoří tzv. Intelektuálové. Na rozdíl od ostatních nepřišli na pláž za účelem opalování se, nebo dokonce koupání, jsou zde pouze pro dobré světlo, které umožňuje kvalitní četbu přinesené knihy. Okolí je spíše vyrušuje od čtení a povrchní zábava dovádějících slečen pouze rozptyluje pozornost zadumaného čtenáře, který to důrazně naznačuje mimikou své tváře. Mezi Intelektuály existují rozdíly; můžeme vypozorovat „Intelektuály amatéry“, kteří čtou rozličnou literaturu pokleslých žánrů a „Profesionály“, kteří zásadně vybírají mezi autory německé klasické filosofie, přičemž určujícím je velikost jména na přebalu knihy; číst Heideggera bez toho, aby okolí vědělo, že čtete Heideggera, poněkud postrádá kýžený výsledek.
   Pravděpodobně největší skupinu plážovníků tvoří rodiny. Tuto kategorii lze opět rozdělit do dvou rozdílných skupin. První tvoří „Trpící rodiče s dětmi“, druhou „Trpící mladiství s rodiči“. Trpící rodiče berou své ratolesti na pláž pro dětské pobavení, a jak si pokaždé naivně myslí, i pro své odpočinutí. Pobyt na pláži však znamená dlouhotrvající utrpení pro rodiče samotné; ať jsou na pláži jakkoli dlouho, stále je tento čas příliš krátký pro děti, které navíc vyžadují stálou pozornost a účast rodičů na svých hrách a radovánkách. Děti tak neustále nutí své opatrovníky k pobytu na pláži, i když by rodiče tento čas raději trávili pro ně samé vhodnějším a smysluplnějším způsobem. V kategorii rodin tvoří druhou skupinu „Trpící mladiství s rodiči“. Ta se vyznačuje obrácením rolí, kdy naopak rodiče žádají účast svých dospívajících dětí na tomto již tradičním trávení volného odpoledne. Zde naopak rodiče vyžadují účast mladistvých, kteří by nejraději tento čas trávili pro ně samé vhodnějším a daleko smysluplnějším způsobem. Dlouho jsem přemýšlel, zda tato skupina vzniká za účelem pomsty rodičů za čas strávený s mladistvými v jejich dětství na pláži, nebo zda se jedná o pouhou setrvačnost podmíněného chování rodičů. Jasnou odpověď jsem bohužel nenalezl, v budoucnu ji jistě další badatelé v této oblasti uspokojivě zodpoví.
   Zcela specifickou skupinu mezi plážovníky jsou „Plavci“, kteří tvoří na pláži menšinu, především díky tomu, že na pláž nepřichází pro pláž samotnou, ale berou ji pouze jako přechodný most k moři. Plavci se nezdržují mezi ostatními lidmi, pláž samotnou projdou rychlým krokem, neohlížeje se po okolí, několik minut stráví v moři a poté ihned odcházejí domů s pocitem dobře odvedené práce.
   Neopomenutelnou kategorii tvoří tzv. Diskutéři, kteří se rekrutují především z řad střední a starší generace, jejich cílem není pláž, slunce nebo dokonce moře, ale ostatní diskutéři, s nimiž rozebírají na březích moře nejdůležitější události jejich života, které se odehrály v posledních dnech, hodinách a minutách. Mezi častá témata hovoru patří vleklé i krátkodobější onemocnění všech okončetin těla, vybavenost lékáren a čerstvost ryb na trhu.
   Mezi diskutéry často kličkují různé podruhy tzv. Olympioniků, kteří pláž využívají především pro její rozlohu a možné sportovní vyžití. Značnou část této skupiny tvoří „Maratonci“, kteří po březích moře trénují vytrvalostní běh. Mezi další subkategorie pak patří „Házenkáři“, „Fotbalisté“, „Zápasníci“ atd.
   „Modelové a modelky“ jsou skupinou lidí obývajících pláže především za účelem zhodnocení svého zimního pobytu v posilovacích zařízeních. Během zimy procházeli nejrůznějšími stádii mučení na zkrášlujících strojích, které nyní zúročují v dávkách obdivu ostatních plážovníků. Mužská část této skupiny často trpí syndromem pohybu kohouta, který se projevuje v chůzi a držení těla, ježvýrazně připomíná tuto drůbež.
   „Vizionáři“ jsou nedílnou součástí koloritu pláže. Jedná se o pokračovatele Nostradama, kteří nejsou zatíženi běžnými problémy života, a jejich dílo spočívá především v upřeném sledování horizontu, v němž se snoubí živel vody a vzduchu. Takto zahleděni do budoucnosti vydrží dlouhé minuty i hodiny, než je z transcendentálního vytržení probudí ryze pozemská potřeba vyhledat toaletní zařízení či stánek se zmrzlinou.
   Tento výčet kategorií jednotlivých plážovníků není samozřejmě kompletní a absolutní. Každá pláž má svá specifika, která utváří i jednotlivé subskupiny. K složitosti sociální struktury pláže přispívá i fakt mísení jednotlivých kategorií a přecházení jedné osoby do různých skupin.
   Nechť poslouží i takto zjednodušený obraz plážovníků všem budoucím návštěvníkům těchto zařízení. Každý se tak může již v klidu domova připravit na tyto, alespoň pro mne, nevšední události.

Autor: VÁCLAV ČADA


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)