Česko-slovenské literárne súvislosti

   K evidentným paradoxom integračných procesov v európskom i globálnom kontexte patrí niekoľko flagrantných skutočností – predovšetkým kultúrna, ekonomická i politická dezintegrácia slovanských krajín.
   V atmosfére otvorenej spoločnosti a uprostred informačného boomu vieme čoraz menej sami o sebe a jeden o druhom – o najnovších tvorivých pohyboch v našich vlastných a najbližších susedných literatúrach, spojených historickými tradíciami, spoločnými sociálnymi skúsenosťami, kultúrnou a jazykovou príbuznosťou i podobnosťou mentalít. V centre pozornosti nadnárodných i lokálnych médií už vyše dvadsať rokov stojí kreatívna produkcia západnej a najmä zaoceánskej proveniencie, ktorá získala dominantné postavenie a vytláča na okraj domáce umelecké prejavy.
   Poslaním Spolku slovenských spisovateľov je optimalizovať podmienky vzniku a šírenia originálnych hodnôt slovenskej literatúry, ako aj obnovovať narušené prirodzené medziliterárne vzťahy – v tomto smerovaní patrí kľúčové miesto opätovnému nadväzovaniu živých česko-slovenských literárnych súvislostí.
   Spolok slovenských spisovateľov úzko spolupracuje s Unií českých spisovatelů, čo symbolizuje aj čestné členstvo niektorých vrcholných predstaviteľov v oboch organizáciách. Sústreďujeme sa na uskutočňovanie konkrétnych spoločných literárnych a publikačných aktivít. Do rámca vzájomných kontaktov vhodne zapadá i recipročná prezentácia súčasnej poézie a prózy na stránkach našich periodík Obrys-Kmen a Literárny týždenník, ako aj časopisu pre mladých autorov Dotyky. Verím, že vzájomná percepcia aktuálnej literárnej tvorby je pre českých a slovenských čitateľov obohacujúcim umeleckým zážitkom.
   Som veľmi rád, že po minuloročnom udelení Ceny Unie českých spisovatelů predsedovi Spolku slovenských spisovateľov, poprednému prozaikovi a vynikajúcemu esejistovi s medzinárodným renomé PhDr. Jánovi Tužinskému, PhD., som sa stal držiteľom tohto prestížneho ocenia.
   Chápem to ako stimul i záväzok pokračovať v úsilí ďalej rozvíjať tvorivú kooperáciu s českými literárnymi kolegami, z ktorých viacerých pokladám za blízkych osobných priateľov.

   Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
   tajomník Spolku slovenských spisovateľov
   šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)