PAVOL JANÍK

Poetický mág Pavol Stanislav (vlastným menom Pavol Stanislav Pius) vo svojej dvadsiatej básnickej zbierke NÁVRATY (2014) potvrdzuje neobyčajnú vnímavosť, výnimočnú senzibilitu, nevšednú schopnosť rozochvieť najjemnejšie struny ľudského bytia. Čitateľom poskytuje intenzívne žiarenie pozitívnej estetickej a etickej energie.

Reflektoval som celý rad jeho postupne pribúdajúcich prenikavých literárnych posolstiev, spomedzi ktorých viaceré vyšli aj v inojazyčných mutáciách, takže obohacujú nielen duchovné rozmery slovenských čitateľov, ale reprezentujú národnú kultúru v širších kontextoch. Najnovšia autorova knižná kolekcia veršov vďaka paralelnej španielskej verzii má tiež potenciál osloviť nezanedbateľný segment percipientov.

Zasväteným odborníkom a dlhoročným priaznivcom lyrickej tvorby Pavla Stanislava Piusa netreba osobne predstavovať charakteristické atribúty jeho básnických výbojov. V pôsobivej obrazotvornosti a v podmanivej zvukomalebnosti majstrovských veršov sa zrkadlí a rozoznieva široká škála vzájomne sa prelínajúcich tém, ktoré umožňujú jediným pohľadom obsiahnuť konkrétne detaily domova, najbližšej rodiny, kľúčových literárnych autorít i životných spolupútnikov, ako aj univerzálne hodnoty človeka – v jeho esenciálnej podobe dôstojnej bytosti s transcendentálnym ukotvením v tajomstve večne sa obnovujúceho života.

Pavol Stanislav Pius je básnik, ktorý stojí nohami pevne na zemi, ale zároveň celkom samozrejme dvíha hlavu do závratných výšok, kde tuší prameň našej kozmickej existencie. Možno konštatovať, že autor sa organicky včleňuje do aktuálnych tendencií európskej a svetovej literatúry – bez ohľadu na to, že akej miery náš kontinent a tobôž naša planéta prijímajú signály vysielané umeleckým pohybom v okruhu málopočetných spoločenstiev.