PAVOL JANÍK

V autorskej spolupráci doc. PaedDr. Igora Lomnického, PhD., a PaedDr. Štefánie Kuzmovej, PhD., vznikla odborná publikácia Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti, ktorú vydala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). Prvý autor pedagogicky pôsobí na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF a druhá autorka je kultúrnej verejnosti známa ako renomovaná slovenská poetka Jana Štefánia Kuzmová, ktorá sa tiež venuje pedagogickej činnosti v rámci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Hlohovci.

O potrebe etickej výchovy, ktorá má v podstate charakter celoživotného vzdelávania a osobnostného dozrievania každého človeka, niet nijakých pochýb naprieč celým názorovým či ideologickým spektrom súčasnej spoločnosti. Autori však v zmysle uvedeného názvu diela venujú pozornosť najmä špecifickému ovplyvňovaniu detí a mladej generácie prostredníctvom literárnej tvorby a jej interpretácie v spojení s postupmi hudobného a výtvarného umenia.

Naliehavosť zvoleného tematického zacielenia vyplýva z akútneho psychologického a sociologického stavu podmieneného predovšetkým dominanciou povrchnej audiovizuálnej produkcie zábavného a informačného priemyslu, ktorý vytláča na okraj hlbšie duchovné hodnoty a nahrádza ich konzumným životným štýlom. Sme čoraz výraznejšie konfrontovaní s tristnou situáciu, keď náročnejšie koncipovanú intelektuálnu a emocionálnu zážitkovosť odsúvajú do bezvýznamnosti komerčné záujmy všadeprítomného bezduchého šoubiznisu. Kniha je prínosom ku konštruktívnemu úsiliu prekonať či aspoň korigovať negatívne dôsledky industrializovanej kultúry.