PAVOL JANÍK

Významný český literárny znalec Milan Blahynka ponúka zainteresovanému okruhu záujemcov pozoruhodné dielo s názvom BYLA JEDNOU JEDNA... BÁSNICKÁ GENERACE TAKZVANÝCH PĚTATŘICÁTNÍKŮ s podtitulom DISSERTATIO APOLOGETICA.

Nevšedná publikácia vyšla s príspevkom ľavicovej politickej skupiny GUE/NGL v Európskom parlamente, ktorého poslanec Jiří Maštálka v prológu zdôraznil potrebu podporovať rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva.

Autor mapuje tvorivé úsilia i životné peripetie kľúčových osobností moderného písomníctva, ktorých doménou je poézia. Uvediem ich v abecednom poradí: Petr Cincibuch, Jaroslav Čejka, Michal Černík, Jaromír Pelc, Josef Peterka, Petr Skarlant, Karel Sýs, Josef Šimon a Jiří Žáček.

Bez ohľadu na individuálne rozdiely v kreatívnych i spoločenských dimenziách uvedené SÚHVEZDIE DNEŠNÝCH SEDEMDESIATNIKOV nesporne predstavuje už niekoľko desaťročí stálice českej spisby, ktorých umelecký a myšlienkový vklad do klenotnice národnej kultúry je trvalý a reprezentatívny aj v medzinárodných súvislostiach.

Do vývoja nosnej a prínosnej generácie tvorcov na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia dramaticky zasiahli strategické zmeny režimu. Ani zatiaľ posledný prevrat v našich dejinách sa nezaobišiel bez zvráteností a prevracania kabátov. Mimoriadne talentovaní autori na vlastnej koži zažili dôsledky ideologických orgií staronových karieristov a kádrovníkov, ktorí sa mylne nazdávajú, že zaznávaním oprávnene uznávaných autorov sa sami dostanú na večné mediálne, inštitucionálne a finančné výslnie.

V načrtnutých súradniciach objektívne silná autorská generácia pretrvávajúcou tvorivosťou i občianskou statočnosťou a osobnou charakternosťou dôstojne prekonala a naďalej prekonáva nápor nepriazne mocných slabochov, ktorých z hľadiska behu na dlhé trate už dávno opäť zatienila celým radom hodnotných diel.

Publikáciu Milana Blahynku možno bez zveličovania pokladať za literárne kompendium, bez ktorého sa nezaobídu súčasní ani budúci odborníci, ak budú chcieť adekvátne, informovane a kompetentne reflektovať pohyb českej literatúry v intervale niekoľkých desaťročí na rozhraní 20. a 21. storočia.