PAVOL JANÍK

V širokospektrálnej tvorbe popredného českého básnika európskeho významu Karla Sýsa má svoje neprehliadnuteľné miesto publicistika, v ktorej potvrdzuje štylistickú ekvilibristku, ale aj spoločenskú zodpovednosť.

Jeho najnovšia kniha BORDEL NA KVADRÁT prezentuje autorove rozmanité príspevky, ktorými sa postupne prihováral pokrokovo orientovaným čitateľom od začiatku roka 2013 po súčasnosť. Dielo vyšlo v pražskom vydavateľstve FUTURA a podporila ho Česká nadace 2000.

Každý písomný prejav Karla Sýsa má exkluzívne črty a nezameniteľnú pečať jeho kreatívnej jedinečnosti, preto ho sotva možno vtesnať do zaužívaných žánrových kategórií. Či už ide o recenzie, polemiky, glosy, úvahy, príhovory alebo rozhovory, vždy sa markantne odlišujú od bežnej predstavy alebo štandardných očakávaní. Autor na miniatúrnych i rozsiahlejších plochách svojich výpovedí vždy prichádza s úplne originálnymi riešeniami, vysokou intenzitou básnickej obraznosti, intelektuálnou náročnosťou, málo známymi či úplne neznámymi faktami, so zmyslom pre duchaplný humor a s výraznou myšlienkovou prenikavosťou.

Spoločným znakom jeho výbušných príspevkov je schopnosť zručne a prekvapivo argumentovať, nonkonformne provokovať a narúšať idylu kaviarenských povaľačov, ktorí ochotne poslúžia akýmkoľvek zjavným či skrytým záujmom vplyvných mocenských a finančných kruhov. Zreteľne pritom dáva najavo svoj odpor k servilnosti všetkých druhov a farebných odtieňov, pričom ho osobitne znepokojuje aktuálny geopolitický vývoj, ktorý čoraz očividnejšie smeruje nielen k doterajším politickým, privatizačným a reštitučným kotrmelcom, ale aj k fašizácii, extrémnemu pravičiarstvu a rafinovanému i primitívnemu antisemitizmu.

Vynikajúci básnik i skvelý publicista vo svojich rôznorodých posolstvách nikdy nezaprie rešpekt k základným humanistický hodnotám a včas signalizuje ich ohrozenie.