PAVOL JANÍK

Dielo mimoriadne veľkého rozsahu, nesmierne širokého tematického záberu a pozoruhodnej poznatkovej hĺbky HLEDÁNÍ V ČASE (OREGO, Praha 2018) vytvoril odborne zdatný autorský tandem – legendárny diplomat, renomovaný autor a prekladateľ z angličtiny Stanislav Suja spolu so skúsenou špecialistkou na korelácie medzi štátmi Ivanou Sujovou.

Rešpektovaný znalec doteraz vydal 11 knižných publikácií, ktoré analyzujú predovšetkým globálne problémy vývoja ľudskej civilizácie. Bol veľvyslancom v New Yorku (OSN) a vo Washingtone (USA), zastával významné pozície na ministerstve zahraničných vecí v Prahe, čerpá aj zo svojho bohatého profesionálneho zázemia, ktoré nadobudol v Európskom parlamente a v podnikateľskej sfére.

Spoluautorka je absolventkou univerzitného štúdia medzinárodných vzťahov a legislatívy Európskej únie. Predmetom jej diplomovej práce sú bezpečnostné otázky so zameraním na koncepčné protiteroristické prístupy a nástroje Európskej únie. Desaťročie pôsobila ako expertka v Európskom parlamente v Bruseli a v Štrasburgu.

Autori na vyše 750 stranách venujú pozornosť kľúčovým okamihom dejín a dôležitým historickým postavám, ktoré zmenili svoju dobu a svet v rozpätí od prvého známeho stratéga majstra Sun-c‘ spred 2500 rokov cez nasledujúce zákruty a výboje mocenského súperenia až po súčasnosť a perspektívy ďalšieho modelovania spoločnosti.

Napriek osudovej závažnosti a dôraznej naliehavosti autorského posolstva, ktoré spočíva v potrebe mierového spolunažívania geopolitických konkurentov, publikácia dáva priestor aj kuriozitám a zmyslu pre duchaplný humor.

Kniha originálnym spôsobom spracúva dostupné seriózne pramene a autentické dokumenty, najmä zahraničnej proveniencie, ktoré usúvzťažňuje v celkovom obraze dejín a v podstatných vývinových súradniciach.

Atraktívna podoba edičného projektu zásadného významu umožňuje sprístupniť spektrum známych i menej frekventovaných faktov okruhu vnímavých čitateľov s osobitným zacielením na študujúcu mládež i ďalšie generácie záujemcov o podmieňujúce okolnosti nášho bytia, teda o scénu i zákulisie vysokej politiky, ktorej siločiary určujú chod dejín v zložitých peripetiách medzinárodných vzťahov a diplomatického pôsobenia.