Laudatio na Dagmar Žaludovou

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Mezinárodní literární soutěž Kouzelný klíč, jíž je Dagmar Žaludová svého druhu „spiritus agens“ a „anděl strážný“ současně, je určena především pacientům a zaměstnancům psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice; má záměrně široký rozsah s integrujícím, především pak de-stigmatizačním posláním. Mohou se jí účastnit nejen současní, ale i bývalí pacienti psychiatrických nemocnic, taktéž zaměstnanci těchto nemocnic a institucí bez ohledu na to, v jaké funkci a na jakém úseků působí – od ředitele po pomocný personál. Už tento fakt přispívá k „boření zdí“ mezi tzv. psychicky nemocnými a zdravými lidmi; tyto hranice jsou ostatně někdy zřetelné, jindy velmi nejasné.

Cílem projektu, za jehož založení a vedení uděluje Unie českých spisovatelů jednu ze svých cen, je tedy stavění mostů mezi lidmi a národy, aby se rozvolnily mentálně ostré hranice mezi „my“ a „oni“ na základech formování vzájemné úcty a porozumění. Stejnojmenný sborník ze soutěže vytváří společnou platformu plynoucí z přesvědčení, že mezi duševně nemocnými (a nejen jimi) se skrývá mnoho slovesně a intelektuálně talentovaných osobností, kterým je takto umožněno pochopit svou lidskou hodnotu a najít odvahu se prosadit a znovu zařadit mezi tzv. normální a šťastnější část společnosti. Účastníkům soutěže slovesná tvorba, tvůrčí psaní a arteterapie slovesným uměním umožňují lépe se orientovat v sobě samých a ve svém postavení v rodině, zaměstnání i ve společnosti jako celku: alespoň taková témata jsou ztvárňována a mnohačetně konkretizována formou lyrickou, epickou, esejistickou, reportážní i jinou. A to ponecháváme stranou tvorbu zaměstnanců psychiatrických léčeben u nás i ze Slovenska, která tvoří specifickou kapitolu Kouzelného klíče, jakkoli i zde jsou hranice mezi oběma soutěžními kategoriemi ne vždy jednoznačné a zřetelné.

Tento tzv. mimoliterární cíl je jistě mimořádně důležitý, snad nejdůležitější, současně však nelze nevidět ani slovesné hodnoty těch nejlepších děl, jak je představuje sborník ze soutěže každoročně vydávaný. Význam soutěže, slavnostního vyhlášení výsledků i sborníku pak podtrhuje i zájem některých velkých farmaceutických společností sponzorovat Kouzelný klíč téměř po celých 16 let jeho existence. Šlo o společnosti ViPharm, dříve o Zentivu.

Kouzelný klíč, jenž letos vstupuje do 16. ročníku, znamená i hodnotnou propagaci psychiatrické péče v České a Slovenské republice s ohledem na maximálně humánní stránku léčby a individuální přístup k těm, kteří trpí duševním onemocněním. Kouzelný klíč patří mezi nejvýznamnějším aktivity Psychiatrické nemocnice Bohnice, pod jejíž záštitou byl až dosud organizován; soutěž vlastní Ochrannou známku O-445032 registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví.

Práce spojená s literární soutěží je nezměrná; připomeňme jen permanentní kontakt s účastníky soutěže, jejich registraci, první upravení a roztřídění soutěžních textů do jednotného formátu a následné doručení členům odborné komise. Hodnocení je anonymní, každý hodnotitel vak musí pročíst stovky a stovky stran. Odborná porota je pětičlenná, zasedají v ní Eva Frantinová, Roman Janouch, Taťána Lankašová, Alexej Mikulášek a Karel Sýs. Následuje slavnostní vyhlášení vítězů a s ním spojené další organizační práce. Ze soutěžních prací pak Dagmar Žaludová edičně připraví stejnojmenný sborník, s jehož koncepcí a korekturami editorce velmi rád pomáhá i autor tohoto laudatia.

Dagmar Žaludová je profesí žurnalistka, mj. spolupracovala s redakcí Haló novin, ale už dlouhá léta působí v Psychiatrické léčebně (resp. nemocnici) v pražských Bohnicích, zprvu na úseku sekretariátu ředitele PLB a jako pracovnice oboru PR, později – až do současnosti – na úseku pro vědu, výzkum a vzdělávání téže instituce. Její étos dobře charakterizují slova, jimiž se obrátila na účastníky jednoho z ročníků soutěže Kouzelný klíč. Zde jsou:

„Většina z vás se znovu a znovu zapojuje do soutěže, někdy s lepšími, jindy o něco méně dobrými výsledky, ale věřím, že jedno mají všichni soutěžící společné, snahu vytvořit co nejlepší dílo, a nejen to, je to o tom vyznat se ze svých radostí ale i strastí, podělit se o životní zkušenosti. Za každým z vás, za každým vaším dílem, básní nebo povídkou, jsou znatelné vaše příběhy, prožitky ať už smutné, nebo veselé. A o tom to je. Život není pro většinu z nás jednoduchý. Dílem proto, že ani svět není jednoduchý, dílem také proto, že každý z nás vlastní určité specifické osobnostní rysy, které mnohdy určují způsob našeho chování, přístupu k životu, k světu. Většině soutěžících ani tak nejde o to vyčnívat a být korunován úspěchem, i když úspěšné výsledky vždy potěší. Přesto bych ráda znovu připomněla, že žádný z účastníků soutěže a všichni ti, kteří Kouzelnému klíči fandí, podporují a sponzorují, neprohrává, vítězi jsme my všichni, kteří jsme jakýmkoli způsobem do soutěže zapojeni.“

Cena Unie českých spisovatelů, jakkoliv nominálně udělená „Za založení literární soutěže Kouzelný klíč“, se stává obecnějším výrazem poděkování Dagmar Žaludové i za dlouholeté organizační a metodické vedení této soutěžní akce i za editaci velmi cenného sborníku, jenž může sloužit účastníkům Kouzelného klíče jako forma arteterapie a komunikace, ale také všem ostatním, tedy terapeutům, doktorům a dalším zaměstnancům, dokonce i literárním badatelům a čtenářům minimálně jako doklad toho, jakými cestami postupuje lidské poznávání a uvědomování si sebe sama v mezních životních situacích.