IVANA BLAHUTOVÁ

Nejprve musím zdůraznit, že „anketní otázka“ LUKu je tématem přinejmenším k rozsáhlé eseji, spíše však k odborné práci z oboru politologie, sociologie, sociální psychologie a spol., takže na ni nelze odpovědět stručně, což je právě účelem anket. Jelikož na sepisování poctivé eseje nemám čas a LUK na ni nemá zase dostatečný publikační prostor, musím pouze obecně konstatovat, že obě dystopie, Orwellova i Huxleyho, se už dávno staly v mnoha směrech naší realitou a společenský vývoj, zvláště nyní horečnatě akcelerující, dal oběma v řadě jevů za pravdu. Autoři dystopií musí být mimořádně citliví k rozpoznání důležitých vývojových tendencí a mimořádně schopní tyto tendence převést do uměleckého ztvárnění, jehož cílem je především varovat lidstvo před potenciálním nebezpečím. Orwellův román „1984“ patří od svého vydání k nejčtenějším dílům žánru, Huxleyho „Zánik civilizace“ (Brave New World – Překrásný nový svět) je rovněž známý, avšak méně čtený – přiznám se, že na rozdíl od strhujícího Orwellova majstrštyku mě nudil. Esej by se musela podrobně věnovat analýze, co všechno z těchto dvou dystopií už funguje v současném světě, zatímco zde mohu v bodech zmínit pouze několik příkladů: neustále sílící totalitní kontrola každého jedince (v tzv. demokraciích), kterou umožňují nové technologie; přepisování a vymazávání historie; cenzura, ideologická manipulace a masové vymývání mozků; posvátnost kapitalismu (pánbůh Ford); všudypřítomná nadvláda stupidní zábavy a braku; přesun od četby (natož od kvalitní beletrie) k vizuálním médiím – opět s drtivou převahou pokleslých žánrů; přesun aktivit do „krásného“ a „zábavného“ virtuálního světa; kult sexu a promiskuity; kult mládí; destrukce tradiční rodiny; konzumismus, který se stal smyslem života; permanentní a ubíjející záplava informací, quasi informací a dezinformací; newspeak (např. tzv. korektní politický/multikulti/generový… slovník); strmě rostoucí spotřeba psychofarmak, bez nichž stále více lidí nedokáže už ani spát, ani přežít svůj všední den…

Navzdory anketnímu principu stručnosti se zastavím alespoň u dvou konkrétních orwellovských pojmů: „doublethink“ a „Velký Bratr“ (The Big Brother), a to na příkladech z aktuálně probíhajícího procesu tzv. pandemie koronaviru. V globální operaci „Korona“ se totiž už otevřeně projevily právě ty mocenské metody, před jejichž realizací varovali jak Orwell, tak Huxley. Metody do očí bijící, pravda, pokud se lidé nenechají děsit a oslepovat ohňostrojem čísel „nakažených“ a zemřelých a rozhlédnou se po okolí (kontextu).

Přejdu k ukázkám orwellovského „doublethinku“, „podvojného myšlení“, tj. myšlení v paralelních, vzájemně si odporujících faktech, a to v časech korony. Jako první je nutno zmínit propagandistickou premisu, že kapitalistický systém („tržní hospodářství“, globální imperialismus…), jak přece každý dobře ví, má na srdci nikoli zisk (Marx se samozřejmě mýlil), nýbrž výhradně a toliko „ochranu zdraví lidu“ (lidstva). Následující výroky koroušového doublethinku jsou vesměs citacemi či parafrázemi z oficiálních zdrojů (podotýkám, že je řeč jenom o vakcínách proti Covidu-19): léky jsou podružné – klíčovou „zbraní ve válce s koronou“ jsou výhradně vakcíny. Covid-19 vážně ohrožuje pouze malé procento lidí. Covid-19 je nový smrtelný mor. Jedině vakcína zachrání („optimalizované“) zdravotnictví před kolapsem (samozřejmě ve vyspělých zemích, protože v rozvojových ani nemá co kolabovat), jedině vakcína zachrání lidstvo před vyhynutím na koronavirus. „My vás ochráníme!“ – Vakcíny byly raketově vyvinuty za pár měsíců. Vakcíny byly vyvinuty na základě mnohaletého výzkumu. Vakcíny jsou zcela bezpečné. Vakcíny způsobují krevní sraženiny, záněty srdečního svalu, horečku, bolesti svalů, bolesti hlavy, ochrnutí obličeje, únavu, úmrtí; dlouhodobé vedlejší účinky vakcín zatím nebyly (ani nemohly být!) studovány. Výhody vakcín převažují nad nevýhodami. V EU se očkuje pouze těmi vakcínami, které dostaly registraci u nejvyšší instance zvané EMA (tj. prošly úspěšně III. fází klinického hodnocení). K tomu obecné doplnění z oficiálních stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): Ve IV. fázi „se pečlivě sleduje výskyt nežádoucích účinků, účinky léku při dlouhodobém užívání, informace o možných interakcích s dalšími léky. Popřípadě se provádí další klinická hodnocení fáze ‚III. b‘, ve kterých se zkouší nové indikace, nová léčebná schémata, či užívání léku specifickými skupinami pacientů, jakými jsou např. děti nebo staří lidé“.

Očkovaný člověk podepisuje „informovaný souhlas“ s vakcinací. (Ouvej, já se vždy informuji i o složení nového pleťového krému, a přesto se často nevyhnu nežádoucí reakci!) Masová vakcinace je jedinou cestou k normálnímu životu. K dřívějšímu životu se už nikdy nelze vrátit, budeme žít v tzv. nové normalitě. Nejprve vakcinátoři hlásali, že prý stačí proočkovat 60 až 70 % obyvatelstva, a bude vyhráno, později začali hrozit, že je nutno proočkovat 80 %, pak 90 %, pak nejlépe úplně všechny, včetně nejmenších dítek a těhotných žen. Už brzy přijdou nové pandemie, a ještě strašlivější! Musíme vyvíjet nové a nové vakcíny (Ursula von der Leyen). „Bezpříznakový“ průběh „nemoci“, bezpříznakový“ přenašeč (tj. „zdravý nemocný“?). Pozitivně testovaný čili nakažený čili nemocný (?). Testy jsou spolehlivé. Testy nejsou spolehlivé. Testy jsou málo spolehlivé. Vhodnější jsou PCR testy. Antigenní testy jsou vhodnější. Jakýkoli hadr přes obličej chrání. Hadr nechrání, jedině chirurgické roušky chrání. Roušky chrání málo, jedině respirátory chrání. Prodělání nemoci nedává imunitu. Prodělání nemoci dává pouze krátkodobou imunitu. Prodělání nemoci dává dlouhodobou imunitu. Není zjištěno (zjišťováno?), zda prodělání nemoci dává imunitu na buněčné úrovni. Ti, kteří prodělali onemocnění, by se neměli minimálně 90 dní očkovat. Ti, kteří prodělali onemocnění, by se měli nechat hned po karanténě naočkovat. Už první dávka vakcíny chrání. První dávka vakcíny skoro nechrání, musí být druhá dávka. Druhá dávka bude podána v rozmezí tří týdnů, v rozmezí dvou měsíců, v rozmezí… Na podzim bude nutná třetí dávka vakcíny. Očkovat se budeme patrně/určitě každý rok. Různé vakcíny nelze kombinovat. Různé vakcíny lze kombinovat. Vakcína AstraZeneca je určena hlavně pro lidi nad 65 let. Vakcína AstraZeneca se může podávat i lidem mladším 65 let. Vakcína AstraZeneca se nemá podávat lidem mladším 65 let. Vakcína AstraZeneca se nemá podávat ani lidem starším 65 let. – Pozor! Zde se musím zastavit. AstraZeneca (nyní přejmenovaná na Vaxzevria) je představena na oficiálním Covid Portálu (v informaci ze dne 9. 6. 2021) takto (tučně zdůraznila I. B.):

„Kolem vakcíny od AstraZeneca, Vaxzevrii, vznikla v důsledku článků v médiích obava, zda dokáže ochránit seniory. Nicméně žádná data ze studií neprokazují její neúčinnost u starších ročníků.

Účinnost vakcíny AstraZeneca u osob starších 65 let: Evropská léková agentura (EMA) požadovala do studií účinnosti zahrnout alespoň 25 % populace nad 65 let. U vakcíny AstraZeneca to však bylo 6 %. Jelikož tento požadavek nebyl splněn, je uváděn údaj o nedostatku dat o účinnosti vakcíny pro osoby nad 65 let. Nicméně na základě zkušeností s jinými vakcínami se u této skupiny obyvatel očekává alespoň určitá ochrana, jen na základě dat nelze její úroveň přesně odhadnoutStudie na starších ročnících stále probíhají, ale imunogenicita (schopnost vyvolat protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď) je u nich velmi podobná jako u mladších ročníků.“

A k tomu ještě jedna citace, a sice z podvečerního Interview na ČT 24 (1. 7. 2021), kde prof. Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, řekl: „Účinnost AstraZenecy z mého pohledu není dostatečná k tomu, aby spolehlivým způsobem bránila právě ty naočkované lidi, naočkované jedince, před novými variantami.“

Vzhledem k zásadním rozporům ve výše uvedených výrocích se nemohu zbavit myšlenky, že vakcinovaní „informovaně“ souhlasí se svou dobrovolnou a uvědomělou účastí v globálním experimentu Big Pharmy, jak sýčkují zlí konspirátoři a jejich hoaxy. A šéf AstraZenecy asi dobře věděl, proč vloni horempádem prodal své akcie.

Leč zpátky k doublethinku o vakcínách proti Covidu-19: Vakcína spolehlivě chrání. Některá na 90 %, jiná na 50 %. Očkovaní dvěma dávkami mohou znovu onemocnět. Vakcína chrání pouze před těžkým průběhem nemoci, nutností hospitalizace a před úmrtím. Zatím se neví, zda vakcína chrání před mutacemi. Vakcína spolehlivě chrání i před mutacemi. „Třetina mrtvých s indickou mutací v Británii byla plně očkována.“ Proti mutacím během pár týdnů vyvineme nové vakcíny a rozběhneme nové očkování. „Příprava na revakcinaci a spolehlivost. Co vede EU k veleobchodu s Pfizerem?“ „Babiš (s odkazem na zasedání EK v čele s Ursulou von der Leyen): Musíme se připravit na nutnost opakovaného přeočkovávání.“ Očkovaní budou spaseni, neočkovaní (zločinní a pitomí odpírači!) právem vyhynou. Imunoložka prof. Blanka Říhová: „Očkovat se mají mladí, zdraví i děti, nepoučitelní zemřou, je to přirozený výběr.“ Neočkovaní ohrožují ostatní (neočkované, očkované?). Vakcína chrání pouze očkovaného, avšak nezabrání tomu, aby očkovaný nemohl nadále roznášet nákazu, neboli očkovaný nadále ohrožuje ostatní (jen neočkované nebo rovněž očkované?). Očkovaní nebudou muset nosit roušky, nebudou muset být testováni a budou moci volně cestovat a chodit do hospod a na zábavy. Očkovaní by měli nadále nosit roušky a měli by být testováni a trasováni. Covid pas je výmysl dezinformátorů (jaro 2020). Evropská unie zavádí covid pas (jaro 2021). A ještě něco: Nejvyšší správní soud postupně zrušil už dvě desítky vládních protipandemických „opatření“ (zákazů), avšak vrchnosti je to šumafuk – proč ne, když každodenně strašení občané poslušně drží hubu a krok. Právní stát? Doublethink! – Ano, už rok a půl v přímém přenosu sleduji permanentní odporný korona-doublethink. A to z oficiálních zdrojů, nikoli z tzv. dezinformačních či alternativních médií, jejichž dezinformace se však až příliš často a rychle stávají oficiální skutečností. Proto si nutně zachovávám velmi skeptický postoj jak k protipandemickým opatřením, tak k „dobrovolnému“ očkování, bez něhož se tzv. „odpírač/odmítač“ (pejorativní výraz oficiální korona-propagandy) stane nedobrovolným zajatcem korona-sária aneb občanem druhého řádu, jak vloni věštili konspirátoři.

Přejdu k druhému orwellovskému pojmu „Velký bratr“ („The Big Brother“) a heslu „Velký bratr tě sleduje“. Budu co nejstručnější: orwellovský totalitní systém je postaven na ideologickém učení (stranickém učení „Angsocu“) a jeho mocenská pyramida vrcholí Velkým bratrem, nejvyšším strážcem ideologie, absolutistickým diktátorem, jenž všechny a všechno ovládá a současně stojí mimo dosah ovládaných mas. Velký bratr se stal symbolem státního dozoru nad občany, avšak v souvislosti s globální operací „Korona“ bych Velkého bratra konkretizovala jinak – a nikterak překvapivě. Bez dlouhého vysvětlování použiji několik titulků, opět z oficiálních zdrojů: „Cesta ke zdraví povede přes vaši banku, říká šéf největší sítě klinik.“ „Digitální peněženka pro celou Unii, navrhuje EK.“ „Byznys Club: Z banky jste dostali vstupenku do budoucnosti. Možná to ani nevíte“ – odtud ocituji úryvek: „Sjednat si hypotéku, aniž byste vstali z pohovky. Nechat se vyšetřit a předepsat léky. Už nikdy nestát fronty na úřadech. To má nastartovat bankovní identita. Co všechno můžete jejím prostřednictvím vyřídit od klávesnice už teď? – Tahle digitální občanka už neslouží jen pro přístup do online bankovnictví. Pustí vás k nejrůznějším službám státu a od 1. června i soukromých firem. Jak si bankovní identitu zřídit? Víte, že ji možná máte, aniž byste o tom věděli?“

Ano, už nikoli „státní dozor“, nýbrž dozor nadstátní, dozor bankovní. Už nikoli The Big Brother, nýbrž The Big Bank. – Opakuji, žádné překvapení. A všechno přirozeně toliko kvůli absolutnímu pohodlí uživatelů! Kvůli ochraně jejich soukromí. Kvůli šetření jejich vzácného času. Pro jejich dobro. Pro dobro lidu… Proces náhrady států a státní moci nadstátními útvary (např. EU) a nadstátními/mezinárodními organizacemi (viz role WHO v tzv. pandemii) už probíhá delší dobu. Na vrcholu nadstátní/nadnárodní mocenské pyramidy nepochybně stojí největší banky. Podle některých prognóz bude brzy v Evropě pouze několik obřích bank (Marx by jistě připomněl pokračující koncentraci a centralizaci kapitálu). Státy „ve válce s koronavirem“ nejprve diktátorskými zákazy podsekly své vlastní ekonomiky (nemluvě o dalších sférách života), načež rozjely své gigantické zadlužování; a stejně tak se zadlužují i jejich občané (pravda, ne všichni, někteří naopak na „válce“ skvěle vydělali). „Covid udělal z desítek vědců a lékařů miliardáře.“ „Státní dluh (ČR) by měl letos překonat hranici dvou a půl bilionu korun a v roce 2023 tří bilionů korun.“ „Čeká nás prudké zdražování, bude největší za posledních 23 let, varuje ekonom.“ „Lidí na ulici za pandemie přibývá a bude hůř.“

Kdo a komu bude splácet ty kolosální dluhy, ty miliardy natištěných i virtuálních papírků? A jak se vlastně budou splácet? Možná už něčím jiným než penězi a statky. Možná – řečeno s lichvářem Shylockem – librou masa. Područím, zbytkem svobody. – Korona je jedinečnou historickou příležitostí pro restart kapitalismu, The Great Reset, jásá Klaus Schwab, organizátor Světového ekonomického fóra. Možná kdyby nebylo korony, museli by si ji obroditelé kapitalismu vymyslet. Nebo si ji vymysleli? Nebo ji vymysleli? Nebo holt mají historické štístko…? – Možná už vůbec nejde o peníze a zisky, možná už jde výlučně o moc, o definitivní a nezvratnou moc. Státy se stávají dlužníky bank, stejně tak jejich občané jsou dlužníky bank. A banky – právě nyní, samozřejmě pouze kvůli „válce s koronavirem“, už otevřeně začínají přejímat funkce státních organizací, potažmo státu jako celku. V důsledku toho postupně – a patrně velmi rychle – zanikne vztah mezi občanem a státem (tradiční společenská smlouva) a na jeho místo nastoupí vztah mezi klientem a bankou. (Nemohu nepřipomenout reklamní heslo německého řetězce drogerií DM: „Zde nakupuji, zde jsem člověkem.“) Skončí i formální občanská demokracie a všichni se stanou klienty (vazaly) bank. Mocenskou asymetrii takového vztahu (navíc s čistě virtuálními penězi) jistě nemusím objasňovat, bude blízká neo-feudalismu či neo-otrokářství. Bankovní špičky – špičky světové oligarchie – jsou stejně jako Orwellův Velký bratr všemocnými a nedosažitelnými, v podstatě neviditelnými a reálně nelokalizovatelnými pány planety. Dohled nad poslušností poddaných (patrně redukovaných na tzv. zlatou miliardu, protože většina lidstva už je nejenom zbytečná, nýbrž zatěžuje planetu a zdroje) bude vykonávat umělá inteligence (A. I.). Ta se stejně tak snadno postará o potlačení případné rebelie. – „Budoucnost je tady. Více či méně rozvinutá umělá inteligence je už běžnou součástí našich životů.“ „Zákazníky v obchodech už monitoruje umělá inteligence. I v Česku.“ „Třetí světová války bude tou nejhorší? Umělá inteligence v Libyi vraždí vojáky.“

A tak se po realizovaném modelu Orwellově „díky“ Velkému resetu kapitalismu a 4. průmyslové revoluci dostane ještě více ke slovu model Huxleyho – Překrásný nový svět, načrtnutý Klausem Schwabem coby „inkluzivní kapitalismus“, „přerozdělení bohatství na naší planetě“, přesněji nastolení rovnosti lidstva v jednotné, normované chudobě, která se však pochopitelně nebude týkat pánů zeměkoule. Pravda, až tak krásný ten nový svět nebude, jak napovídá jeho konkretizovaný španělský plán:

„Ráj ve Španělsku za čtvrt století slibuje socialistický premiér Pedro Sánchez (20. 5. 2021). Plán, který si nezadá s vizemi Sovětského svazu ve 20. letech minulého století, slavnostně představil za potlesku místopředsedy EK Slováka Maroše Šefčoviče a šéfů velkých firem. Podle Sánchezova plánu „Španělsko 2050“ nebudou mnozí Španělé už vlastnit domy ani auta, pracovní smlouvy budou mít jen na dobu určitou, do penze ale půjdou až v 70 letech, razantně se omezí jejich konzumace masa, alkoholu a kouření, naopak se jim zvýší daně, každým rokem přijde do země na 200 tisíc nových migrantů, a to vše bude probíhat bez uhlíku.“ (Citováno z internetového deníku Echo24.cz)

Po zkušenosti s neobyčejně efektivní korona-drezúrou poslušných občanů doma i ve světě by to Velké bance mohlo vyjít. Vždyť přílišná konzumace masa, alkoholu a kouření přece opravdu škodí zdraví lidu!