PAVOL JANÍK

Mohlo by sa zdať, že väčšina vzdelaných ľudí už od základnej školy vie, že nie je TIP ako TYP. V praxi však českí i slovenskí rešpektovaní autori a renomovaní editori očividne nechápu, v čom spočíva zásadný významový rozdiel medzi týmito rovnozvučnými pojmami. Preto si radšej pripomeňme, čo uvedené kľúčové slová označujú. Začnime výrazom TIPOVAŤ, ktorý znamená dopredu určovať výsledok športových súťaží, stávok a podobne, kým TYPOVAŤ znamená vyberať, voliť, odhadovať vhodný typ. V odbornej terminológii spravodajských služieb ide o vyhľadávanie a posudzovanie osôb, ktoré by pre ne mohli mať význam.

Nevenoval by som tejto špecifickej téme osobitnú pozornosť, keby som sa nestretol s tvrdohlavými tvrdeniami, že v prostredí výzvedných inštitúcií sa má používať slovo TIP, TIPOVAŤ. Dokonca s vyhláseniami, že pojmy TYP a TYPOVANIE sú v prípade špionáže nepatričné.

Mojou prvou polemickou skúsenosťou bola výmena názorov s niekdajším pracovníkom trojčlenného odboru medzinárodných vzťahov Úradu vlády Slovenskej socialistickej republiky a neskorším slovenským veľvyslancom vo viacerých európskych krajinách, ktorý je aj autorom literatúry faktu. To – našťastie – bola len prchavá e-mailová komunikácia.

Za závažnejší nedostatok pokladám české vydanie nemeckého diela Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, ktorého preklad doplnil domácimi reáliami popredný pražský znalec bezpečnostných štruktúr, politik a autor kníh s uvedenou problematikou. To je už odborný prameň, na ktorý sa môže ktokoľvek odvolávať v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti.

Odhliadnime od celkového charakteru lexikónu, ktorý má imanentné prvky antisemitizmu i obhajoby nacizmu. Napríklad – pri hesle mučenie sa uvádza, že sa používa v Izraeli. V prípade nacistického generála Reinharda Gehlena, ktorý založil a viedol západonemeckú rozviedku, sa mu v podstate vyčíta predovšetkým to, že počas II. svetovej vojny nezískal informácie, ktoré by zabránili porážke hitlerovského Nemecka. Chýba údaj, že na poste šéfa Spolkovej spravodajskej služby (BND) ho v roku 1968 vystriedal jeho zástupca ešte z čias nacizmu. Mimochodom – Gehlen vo svojej knihe Služba, ktorá vyšla súbežne po nemecky i po anglicky, pokladá všetky ľavicové, odborové a mierové organizácie na celom svete za sovietske agentúrne siete.

Vráťme sa k spravodajskému TYPOVANIU, ktoré celkom logicky nie je nijakým TIPOVANÍM. V procese vyhľadávania osôb, ktoré majú subjektívne a objektívne spravodajské možnosti, sa posudzujú ich interpersonálne vzťahy a inštitucionálne postavenie, ktoré je pre tajnú službu zaujímavé. Skúmajú sa ich rozumové a povahové vlastnosti (spoľahlivosť, dôveryhodnosť). Typovanie vyžaduje psychologické schopnosti a predvídanie budúcej kariéry vytypovanej osoby. Ak túto činnosť niekto pokladá za TIPOVANIE ako v lotérii , tak by zrejme bolo potrebné sa zaoberať jeho dispozíciou racionálne myslieť.