JÁN PARADA

Nikto nie je doma prorokom, čo potvrdzuje aj fakt, že pozornosti kultúrnych a diplomatických inštitúcií Slovenskej republiky zväčša uniká, v akej neprehliadnuteľnej miere a najmä v akej nespornej umeleckej kvalite Pavol Janík predstavuje slovenskú literatúru a osobitne poéziu v mnohých krajinách.

 

Len počas uplynulých mesiacov vyšiel vo Veľkej Británii reprezentatívny výber z jeho básnickej tvorby A Dictionary of Foreign Dreams (Slovník cudzích snov), o čom informovali aj niektoré slovenské médiá, jeho verše a osobnostné profily však nedávno publikovali aj v kolekcii PEN INTERNATIONAL – Diversity (Rozmanitosť), v Spojených štátoch amerických, v Indii a v Izraeli.

Vnímatelia lyriky, ktorí všade predstavujú intelektuálnu, a teda aj mienkotvornú elitu spoločnosti, tak môžu spoznať nielen trvalé estetické hodnoty diel Pavla Janíka, ale majú i príležitosť zoznámiť sa s kompetentným hodnotením doterajšieho autorovho kreatívneho vývoja, pretože súčasťou jednotlivých prezentácií sú sprievodné texty – od základných profesionálnych údajov až po rozsah a obsah zodpovedajúci štúdii venovanej podstatným atribútom autorovej tvorby a jej usúvzťažneniu v kľúčových súvislostiach:

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 - 87), v médiách a v reklame. Bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov (2003 - 07), tajomníkom SSS (1998–2003, 2007–2013) a šéfredaktorom časopisu SSS Literárny týždenník (2010–2013). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom pred desaťročiami upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v rozličných formách a v rozličnom rozsahu aj v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Macedónsku, Maďarsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Srbsku, Spojených štátoch amerických, na Ukrajine a vo Veľkej Británii.

Som presvedčený, že pre našich čitateľov je dozaista podnetné i zaujímavé sprístupnenie publikovaných faktov, názorov a postrehov, ktoré nielen výstižne charakterizujú viacrozmerného literárneho tvorcu, ale jeho prostredníctvom umožňujú reflektovať Slovensko ako vyspelú kultúrnu krajinu.