PAVOL JANÍK

Neprehliadnuteľná tendencia čulo vyhlasovať za svätých rozličné postavy nielen z náboženských, ale aj z politických dôvodov nevdojak poukazuje na potrebu vyzdvihnúť na piedestál osobnosť Dr. Gustáva Husáka, ktorý na rozdiel od mnohých iných kandidátov spĺňa viaceré náročné duchovné, mravné a spoločenské kritériá.

Ak by sa sama téma mala dotknúť vierovyznania niektorých kruhov, občanov a inštitúcií, tak pripomeňme, že Gustáv Husák bol pôvodne katolík a pred smrťou sa vyspovedal. Ak by práve tieto skutočnosti mali prekážať ľuďom bez vyznania, tak stačí konštatovať, že od mladosti sa angažoval v ľavicovom hnutí a ako úprimný stúpenec sociálnej spravodlivosti sa významne podieľal na všestrannom civilizačnom rozvoji Slovenska i Československa.

Ak by ďalším názorovým skupinám prekážala jeho ústretovosť vo vzťahu k nášmu najbližšiemu slovanskému národu, ktorá sa prejavovala aj v jeho úsilí pri verejných vystúpeniach používať češtinu, tak poznamenajme, že ho v 50. rokoch 20. storočia odsúdili na doživotie ako buržoázneho nacionalistu a v roku 1968 sa podstatne zaslúžil o ústavnú transformáciu unitárneho spoločného štátu na dvojčlennú federáciu. Ak by práve uvedené fakty mali byť tŕňom v oku osobám s odlišnou mienkou, tak dodajme, že nemenej štátotvorne a konštruktívne pristupoval k rozmanitým zložitým historickým etapám – počnúc jeho účasťou v protifašistickom Slovenskom národnom povstaní, cez výkon funkcie predsedu Zboru povereníkov Slovenskej národnej rady (pozícia fakticky zodpovedala predsedovi slovenskej vlády), cez jeho podiel na demokratizačnom a obrodnom procese v roku 1968, keď sa z perzekvovaného občana stal podpredsedom československej vlády, a nezabudnime ani na jeho schopnosť normalizovať a konsolidovať spoločnosť iritovanú inváziou vojsk vtedajších piatich spojeneckých krajín do našej vlasti 21. augusta 1968 až po jeho veľkorysé gesto, keď na sklonku roku 1989 vymenoval reformnú vládu národného porozumenia a odstúpil z funkcie hlavy štátu, aby umožnil pokojné riešenie politickej krízy, ktorá vyústila do zmeny režimu.

A práve v období, keď bol nespochybniteľným lídrom Československa, v komplikovaných vnútorných i vonkajších podmienkach zabezpečil všetkým občanom komplexný štátny servis – od sociálnej stability cez školstvo, zdravotníctvo až po možnosť profesionálneho uplatnenia. Svedčí o tom aj priaznivý demografický vývoj, teda generácia tzv. Husákových detí, ktorá dnes predstavuje hlavnú zložku produktívneho obyvateľstva oboch republík. Mimochodom – aj naše tri deti sa narodili v prezentovanom období a získali kvalifikáciu, ktorá im umožňuje teraz sa plne presadiť v prostredí dnešného neúprosného trhového hospodárstva.

Nezanedbateľným potvrdením Husákovej pozitívnej misie na vrcholných postoch je neodškriepiteľná, hoci zahmlievaná realita, že najtvrdšie jadro disentu, vrátane Jána Čarnogurského, bratov Mikloškovcov či Jána Langoša, získalo elitné univerzitné vzdelanie a traja z nich aj prominentné zamestnanie v špičkových pracoviskách Slovenskej akadémie vied.

Takže už len vyslovím známe slovo AMEN, ktoré v hebrejčine znamená: JE TO TAK, NAOZAJ.