PAVOL JANÍK

Európska únia čelí mnohým problémom – osobitne vo vzťahu k doterajším i predpokladaným masovým vlnám migrantov z krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, ktoré sa môžu znásobiť prílivom utečencov z Ukrajiny, balansujúcej nad priepasťou hospodárskeho kolapsu a faktického rozkladu štátu.

V tejto súvislosti je čoraz opodstatnenejšie hľadanie náhradných plánov pre prípad, že pod nahromadenými ťažkosťami zlyhá celý projekt EÚ, najmä ak by z neho vystúpila Veľká Británia, ktorá je dozaista tesnejšie zviazaná so záujmami Spojených štátov amerických než s cieľmi svojich európskych konkurentov – tradičných veľmocí.

Vo vzťahu k možnému posilňovaniu regionálneho bloku stredoeurópskych krajín na báze zoskupenia V4 sa dokonca objavila úvaha o revitalizácii rakúsko-uhorského impéria, ktoré sa však teritoriálne nezhoduje s Vyšehradskou štvorkou a predstavovalo by významné zmeny hraníc viacerých štátov – a to nielen Talianska, Srbska, Poľska či Ukrajiny.

Akoby sa nevdojak vracala do hry nerealizovaná federalizácia habsburskej monarchie, ktorú navrhoval následník trónu arcivojvoda František Ferdinand d’Este na základe koncepcie Aurela Popoviciho z roku 1906 pod názvom Spojené štáty Veľkého Rakúska (po nemecky Vereinigte Staaten von Groß-Österreich, po anglicky United States of Greater Austria).

Tak sa pozrime, či tí, ktorí oživujú Rakúsko-Uhorsko, aspoň tušia, o čom hovoria. O zemepisných rozmeroch a etnických pomeroch zamýšľanej federácie svedči fakt, že by obsahovala 15 členských štátov, vrátane Slovenska (s nemeckým pomenovaním Slowakenland), na ktorých území by sa nachádzali autonómne oblasti obývané prevažne Nemcami.

Aspoň stručne charakterizujme štruktúru neuskutočneného modelu stredoeurópskej únie. Nemecké Rakúsko (Deutsch-Österreich) predstavuje dnešné Rakúsko, južné Tirolsko a južnú časť Českej republiky na princípe nemeckej etnicity. Nemecké Čechy (Deutsch-Böhmen) zaberajú severozápad dnešnej Českej republiky s nemeckým osídlením. Nemecká Morava (Deutsch-Mähren) sa nachádza na severovýchode dnešnej Českej republiky s rovnakým zložením obyvateľov.

Čechy (Böhmen) pozostávajú z južnej a strednej časti dnešnej Českej republiky na základe českej etnicity. O Slovensku (Slowakenland) sme už hovorili. Západná Halič (West-Galizien) je súčasťou dnešného Poľska a má poľské etnikum. Východná Halič (Ost-Galizien) je súčasťou dnešnej Ukrajiny a Poľska s rusínskymi a ukrajinskými obyvateľmi.

Maďarsko (Ungarn) sa rozprestiera na území dnešného Maďarska, južného Slovenska a severnej Vojvodiny s maďarským osídlením. Sikulsko (Seklerland) je súčasťou dnešného Rumunska s maďarským etnikom. Sedmohradsko (Siebenbürgen), Banát a Bukovina sú súčasťou dnešného Rumunska a Ukrajiny s rumunským obyvateľstvom.

Trentino (Trento) je súčasť dnešného Talianska a má talianske osídlenie. Terst (Triest) a Gorizia sa rozprestierajú na územiach dnešného Talianska, západná Istria je súčasťou dnešného Slovinska a Chorvátska, obývané sú talianskym etnikom. Kraňsko (Krain) je dnešné Slovinsko a južné Korutánsko so slovinským etnikom. Chorvátsko (Kroatien) zahŕňa Srem v dnešnom Srbsku a Boku Kotorskú v dnešnej Čiernej Hore s chorvátskym a srbským obyvateľstvom. Vojvodina (Woiwodina) je súčasťou dnešného Srbska, kde popri Srboch žijú viaceré menšiny, vrátane slovenskej.

Nemecké obyvateľstvo by malo autonómiu vo viacerých členských štátoch – napríklad vo východnom Sedmohradsku, Banáte a ďalších častiach Maďarska, v južnom Slovinsku, tiež na Spiši a v okolí Smolníka, ako aj vo veľkých mestách – Praha, Budapešť, Ľvov, Brno a podobne.

Komplikovaná zemepisná a národopisná schéma názorne dokumentuje, že etnická konštrukcia štátov v Európe je už vývojom prekonaná a jej vzkriesenie by prebudilo démonov nacionalizmu, ktorého výsledkom je partnerstvo takých neporovnateľných entít v Európskej únii, akými sú federalizovaný nemecký gigant s priľahlým Rakúskom a neutrálnym (úradne štvorjazyčným) Švajčiarskom na jednej strane a unitárny slovenský trpaslík. Napriek tomu, že Švajčiarska konfederácia formálne nie je členom ničoho, ani EÚ, nik nepochybuje, že zohráva významnú úlohu vo svetovej politike. A – mimochodom – medzi tamojšími bankármi je asi viac Nemcov ako Slovákov.