VĚRA BERANOVÁ

V nakladatelství AMU vychází zajímavá publikace zabývající se performancí, tedy nejen řešící současnou problematikou nejčastěji vázanou na výtvarnou oblast, ale mnohem šířeji pojímaný fenomén, tedy například i s hlediska historického. Pro takto chápanou performanci je obecně typická akce různého charakteru spojená s tělesností. Publikace s mnohoznačným názvem TERÉNY PERFORMANCE s podtitulem (S) jednat performanci knihou, s tím, že je písmeno S v závorce. Právě tato závorka upozorňuje na možnou volbu, orientaci možných odpovědí. Kniha je tedy inspirativní jak tématem, kterým se zabývá, ale také jistě upoutá i netradiční podobou, grafickou úpravou. Jako editorky a také autorky jsou uvedeny Alice Koubová a Eliška Kubartová.

Publikace obsahuje soubor textů více než třiceti autorů na 519 stranách. Podle editorek texty vznikly během první poloviny roku 2020, i když mnohé z nich jsou jistě výsledkem dlouhodobého výzkumu. Knihu spojuje, tedy její autory, právě období covidu 19, doby hlubokého propadu společenského i kulturního života. Vlastně paradoxně, kdy k performancím jakéhokoliv podoby těžko mohlo, ze známých příčin, dojít.

Publikace obsahuje 25 příspěvků, které jsou velmi rozdílné, a to nejen obsahem, kterými se zabývají, ale i vlastním zpracováním. Tedy se jedná o šíři témat; několik příspěvků je výsledkem práce více autorů, často to jsou rozhovory, některé jsou doplněny bohatou fotodokumentací, grafikou, výpovědí autorů, performerů. V podstatě tedy jde o sborník-soubor myšlení a činění, v tom nejširším slova smyslu, o performanci.

Úvodní kapitola, první studie, nese již vzpomínaný název (S) jednat performanci knihou. Editorky vysvětlují, proč volily toto téma. Začínají poněkud skepticky: Otevírat problematiku performance v době, která se v širokém měřítku soustředí na digitální technologie, teorii médií, vizualitu, posthumanismus a nový materialismus, by se mohlo na první pohled jevit jako zaspání času.

Dále však vidí autorky hned několik důvodů, proč se zabývat performancí. Na jedné straně je to nadužívání tohoto pojmu, především v zahraniční literatuře, na straně druhé jisté nevyjasnění jeho obsahu.

Pojmy performance a performativita se objevily již v polovině dvacátého století. Svým způsobem umožnily pojmenovat, ve své době staronové fenomény, pro které byla typická procesualita spojená s tělesností. Tyto skutečnosti samozřejmě existovaly v různé formě, ale nebyly zachyceny, pojmenovány.

Současnost je typická právě různou interpretací těchto jevů a v této souvislosti editorky Alice Koubová a Eliška Kubartová oslovily české a slovenské autorky a autory k vyjádření se k této problematice. Cílem pak neměla být nějaká encyklopedie, ale soubor různých pohledů, někdy i protichůdných přístupů. Kolektiv autorů měl možnost se setkat a své názory vzájemně konfrontovat. Nic to však neoslabilo jejich jedinečné názory.

Editorky ve svém úvodním textu také poukazují na jisté společné uzlové body, které se projevily v jednotlivých textech, kapitolách. Upozorňují na Kód k davovosti-kód k singularitě. Otázky rituálního jednání. Nebezpečí tohoto jednání charismatického vůdce, kolektivní rituál. Další problematika se týká úlohy těla, tělesnosti v rámci performance. Za důležité je také považováno Diváctví, vztah jeviště – hlediště, autor – vnímatel. Není také nepodstatný vztah, možnosti a meze performance jako možný nástroj ekonomie, také ekologie.

Jistou úlohu sehrávají i kapitoly, které se věnují historickým otázkám, proměně performativního potenciálu, důležitému etickému rozměru. Šíře tematiky představené knihy dost často poukazuje na netradiční oblasti, ve kterých sehrává performance svou roli. Jako například kapitola 2/ Teatrologie jako performatika, aktualizace pojmů například „Představení“. 10/ Bolest, jako performativní akt, 11/ Liturgie, jako rituál a performance 18/ „Čau lidi“ Performativita politiky.

Každá kapitola, tedy všech 25, by si samozřejmě zasloužily podrobnější analýzu. To je vlastně i smyslem publikace: otevřít možnou debatu, polemiku na široké a stále aktuální téma.

Editorky neopomněly čtenáře upozornit na časové proměny, když se ptají: V jaké situaci ji držíte v ruce. Tedy míní knihu a jasně naznačují proměnlivost nejen forem, podob performance, ale také teoretické reflexe problematiky.

Od napsání či kompletování příspěvků uplynuly dva roky a kniha podle mého mínění nabývá stále na aktuálnosti.,

Publikace je především určena odborné scéně, zabývá se problematikou performance v nejrůznějších podobách. Obecně také vyjadřuje atmosféru rozvolněné umělecké a také teoretické obce, reflektující nejen problematiku performance.