UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ
 THE UNION OF CZECH WRITERS
logo
Úvodní stránka
Stanovy
Vedení UČS

Aktuality

Dokumenty
   Za 5 minut 12!
   O programu UČS
   O českém tisku
   O českém tisku II
   Vyzýváme všechny...!
   Požadujeme legislativu...
   Jsme proti válce!
   Požadujeme paritní zastoupení
   UČS je stále bojkotována

Cena UČS

Kontakt

Obrys-Kmen

E-mail:
karel.sys[zavináč]futura.czOptimalizováno pro:
Internet Explorer 6, Mozilla
Rozlišení 800x600

© 2001-2014
Unie českých spisovatelů


STANOVY

Čl. 1.
Název organizace

1.1) Unie českých spisovatelů (dále jen Unie)
1.2) Sídlem Unie je Praha, Česká republika: 182 00 Praha 8, Paláskova 1107

Čl. 2.
Cíle Unie

Posláním Unie je
2.1) vytvořit české společenství spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury,
2.2) zajistit a usnadnit šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru,
2.3) pořadatelství mezinárodních akcí v oboru,
2.4) s využitím stávajících informačních sítí vytvářet informační centra,
2.5) zveřejňovat díla svých členů, pořádat studijní zájezdy, odborné semináře atd.,
2.6) poskytovat odborné konzultace a znalecké posudky,
2.7) navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, především s PEN kluby,
2.8) spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci činnosti Unie.

Čl. 3.
Členství

Členství v unii je
3.1) řádné,
3.2) přispívající,
3.3) čestné,
Členem Unie mohou být osoby fyzické a v případě přispívajícího členství i právnické, mající bydliště nebo své sídlo na území České republiky a nebo v souladu s obecnými právními předpisy ČR i v zahraničí.

Čl. 3.1
Členství řádné

Řádným členem se může stát umělec, literární vědec a vydavatel, který
a) dosahuje vynikajících výsledků v oboru,
b) byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy.

Čl. 3.2
Členství přispívající

Přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické, které chtějí finančně, materiálně nebo odborně přispívat k naplňování cílů Unie.

Čl. 3.3
Členství čestné

Čestným členem může být pouze fyzická osoba, jejíž přínos k naplňování cílů Unie je natolik významný, že zasluhuje zvláštní formu ocenění.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů


Čl. 4.1
Řádní členové

a) aktivně přistupují ke všem akcím Unie,
b) spolurozhodují o všech zálezitostech Unie,
c) volí a mohou být voleni do všech funkcí Unie,
d) mohou přizvat se souhlasem prezídia ke spoluúčasti na akcích Unie hosty. Hosté se nestávají členy Unie, pro jejich přijetí platí postup určený těmito stanovami,
e) jsou povinni platit členské příspěvky.

Čl. 4.2
Přispívající členové

a) aktivně přistupují ke všem akcím Unie,
b) mohou podávat návrhy a spoluúčastnit se rozhodování s hlasem poradním,
c) přispívat na činnost Unie členskými příspěvky, jejichž výši si sami určí.

Čl. 4.3
Čestní členové

Čestní členové nemají žádné povinnosti.

Čl. 5
Zánik členství

Členství zaniká
a) písemným prohlášením člena o vystoupení z Unie,
b) nezaplacením členského příspěvku do roka od písemné upomínky,
c) ztrátou členství. Zdůvodněný návrh na ztrátu členství může podat kterýkoliv řádný člen Unie,
d) úmrtím.

Čl. 6
Kongres

O veškerých záležitostech Unie rozhoduje kongres. Kongresu se účastní všichni řádní členové Unie s hlasem rozhodujícím. S hlasem poradním se ho mohou účastnit přispívající a čestní členové.
Kongres je svoláván minimálně jedenkrát za tři roky. Svolává jej prezídium Unie z vlastního rozhodnutí, nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 řádných členů Unie. Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně měsíc předem.
Kongres je usnášeníschopný, pokud se sejde nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
Nesejde-li se kongres v usnášeníschopném počtu, je bez dalšího o jednu hodinu později uskutečněn kongres náhradní. Náhradní kongres je usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných.
Korespondenční hlasování je přípustné.

Čl. 7
Základní úkoly kongresu

Kongres zejména
a) projednává a schvaluje program činnosti Unie a zprávu revizora účtů,
b) projednává, schvaluje a mění stanovy Unie,
c) volí a odvolává prezidenta a prezídium (prezident, viceprezidenti, jednatel, pokladník),
d) volí a odvolává revizora účtů,
e) rozhoduje o ztrátě členství.

Čl. 8.
Prezident a statutární orgán Unie

Reprezentantem Unie je prezident, který je volen kongresem na období tří let. Prezident musí být občanem ČR, je statutárním zástupcem Unie a je oprávněn jménem Unie jednat a podepisovat všechny dokumenty; v zastoupení přebírá pravomoci jednatel.

Čl. 9
Prezídium

Kongres volí na období tří let viceprezidenty, jednatele a pokladníka. Počet viceprezidentů a jejich povinnosti kongres před volbou určuje.
Jednatel zodpovídá za spisovou agendu Unie. Jednatel musí být občanem České republiky.
Pokladník zodpovídá za vedení účtu a účetní a pokladní agendu. Pokladník musí být občanem České republiky.

Čl. 10.
Pravomoce prezídia

Prezídium rozhoduje ve všech případech, které si zcela nevyhradil kongres. V pravomoci prezídia je přijímat nové členy, určovat výši členských příspěvků a rozhodovat v záležitostech specifikovaných zejména v čl. 2 těchto stanov.
V nutných případech může prezídium rozhodnout i o záležitostech, vyhrazených podle těchto stanov kongresu. Tato rozhodnutí jsou platná nejdéle do konce funkčního období a mají-li platit nadále, musí být kongresem dodatečně schválena.
Prezídium rozhoduje většinou hlasů z plného počtu členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě výjimečného rozhodování o záležitostech spadajících do pravomoci kongresu rozhoduje prezídium dvoutřetinovou většinou z plného počtu členů.
Korespondenční hlasování je přípustné.

Čl. 11
Hospodaření

Unie hospodaří na základě rozpočtu, schváleného prezídiem. Při zpracování rozpočtu vychází prezídium ze základních dokumentů schválených kongresem:
a) příjmy Unie tvoří
- členské příspěvky,
- dotace, dary,
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena,
- jiné zdroje.
b) Unie nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů České republiky
c) finanční prostředky jsou využívány zejména na
- financování symposií, odborných akcí a dalších aktivit Unie,
- vydávání tiskovin,
- studijní, tvůrčí, pobytová a cestovní stipendia,
- půjčky,
- nezbytnou administrativu.

Čl. 12.
Revizor účtů

Kontrolu správnosti vedení hospodářské agendy provádí revizor účtů, volený kongresem na období tří let. Revizor účtů musí být občanem České republiky. Povinností revizora účtů je nejméně jedenkrát ročně zajistit dokladovanou kontrolu hospodaření a pro každý kongres připravit písemnou zprávu o hospodaření Unie.

Čl. 13.
Zánik Unie

Unie zaniká rozhodnutím kongresu, na jehož základě budou vypořádány závazky Unie a bude naloženo se zbylým majetkem.

Čl. 14.
Unie používá razítko ve znění čl. 1, odst. 1. 1. stanov.